Gå til sidens indhold

Lille fald i industriproduktionen i oktober

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,3 %
september til oktober 2022

Industriens produktion og omsætning oktober 2022

Industriens samlede produktionsindeks faldt 2,3 pct. fra september til oktober. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden august-oktober steg produktionen med 1,0 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Udviklingen skal ses i lyset af den globale usikkerhed som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I forhold til oktober 2021 er produktionsindekset steget med 11,2 pct. i ikke-sæsonkorrigerede tal. Industrivirksomhederne forventer faldende produktion og ordrebeholdning og stigende færdigvarelagre i de kommende tre måneder, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:404.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Faldet i industriproduktionen i oktober var bredt funderet

Med faldende produktion i syv af industriens brancher var faldet i det samlede produktionsindeks bredt funderet. Det var branchen fremstilling af elektrisk udstyr, der i oktober havde det største procentvise fald i produktionen på 15,2 pct. Det var dog maskinindustri, der bidrog mest til faldet i det samlede indeks med et fald i produktionen på 13,9 pct. og en vægt på 14,0 pct. I medicinalindustri faldt produktionen med 2,0 pct. i oktober.

Stigning i produktionen i fem brancher i oktober

Fem af industriens brancher oplevede stigende produktion i oktober. Den største stigning på 8,7 pct. oplevede branchen elektronikindustri. Derudover var der mindre stigninger i føde-, drikke- og tobaksvareindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas- og betonindustri samt transportmiddelindustri, med en samlet vægt på 29,7 pct. i produktionsindekset.

Faldende omsætning i oktober

Industriens samlede omsætning faldt med 3,3 pct. fra september til oktober, men lå i perioden august-oktober 1,7 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. I oktober faldt omsætningen 3,2 pct. på eksportmarkedet og 3,4 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Oktober 2022

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Aug. -
okt.

Okt.
 

Aug. -
okt.

Okt.
 

Aug. -
okt.

Okt.
 

Aug. -
okt.

Okt.
 

Aug. -
okt.

Okt.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,5

-6,3

-4,0

-4,7

-0,9

0,9

4,1

-0,9

1,0

-2,3

Omsætning2

I alt

8,4

-5,1

0,1

-0,3

1,1

0,2

1,9

-4,4

1,7

-3,3

 

Eksport

8,0

-5,3

0,2

0,9

5,7

3,4

1,4

-3,1

1,7

-3,2

 

Hjemme

9,2

-4,7

0,1

-1,3

-3,7

-3,2

3,3

-7,7

1,8

-3,4

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,2 pct. i august og steg 1,3 pct. i september. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,2 procentpoint i august og uforandret i september i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Import og eksport af varer og tjenester udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for oktober 2022 bliver offentliggjort 9. december.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Oktober 2022

 

 

2022

Maj-juli/
aug.-okt.

Sept/
okt.

 

Vægte1

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

143,8

145,5

139,8

144,3

146,2

142,8

1,0

-2,3

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

116,6

114,5

110,1

114,7

112,2

113,3

-0,3

1,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

135,6

121,6

104,8

125,6

128,4

121,3

3,7

-5,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

100,8

96,2

94,0

87,9

88,9

87,6

-9,1

-1,5

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

148,9

156,5

148,6

153,8

152,0

154,7

1,4

1,8

Medicinalindustri

20,1

216,8

218,9

219,5

228,6

236,7

231,9

6,4

-2,0

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

122,3

116,8

107,9

110,6

105,8

108,6

-6,3

2,6

Metalindustri

8,7

114,5

106,6

108,8

103,8

105,0

99,7

-6,5

-5,0

Elektronikindustri

6,0

115,8

118,8

107,3

121,8

123,3

134,0

10,9

8,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

128,3

132,3

120,1

123,3

131,7

111,7

-3,7

-15,2

Maskinindustri

14,0

117,5

125,8

119,7

116,9

116,8

100,6

-7,9

-13,9

Transportmiddelindustri

1,5

110,3

127,2

85,0

108,5

99,8

102,7

-3,6

2,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

152,2

157,3

147,4

154,3

159,9

159,0

3,6

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

118,5

127,2

115,7

120,3

123,6

115,8

-0,5

-6,3

Mellemproduktindustri

26,7

127,0

128,4

121,3

120,4

123,6

117,8

-4,0

-4,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

115,0

111,8

106,2

109,0

110,0

111,0

-0,9

0,9

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

173,7

173,5

171,4

178,7

181,3

179,7

4,1

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

125,4

127,0

119,8

123,0

123,4

120,4

-1,5

-2,4

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

147,0

147,9

142,4

147,7

149,7

148,2

1,9

-1,0

1Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-2,3 %
september til oktober 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2022 - Nr. 413

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen om industriens produktion og omsætning. Se også emnesiden Industriens produktion og omsætning. Brancherne i industrien er grupperet i fire grupper. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation