Gå til sidens indhold

Industriens produktion og omsætning

Formålet med statistikken Industriens produktion og omsætning er at belyse udviklingen i industrien. Den anvendes primært til vurderinger af konjunkturudviklingen i industrien i Danmark.

Statistikken indgår i EU's fælles korttidsstatistik og går tilbage til 1974, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1985 og frem for de fleste brancher.

Indhold

Statistikken er en månedlig opgørelse af produktions- og omsætningsindeks for industrien. Statistikken opdeles på fem grupper defineret ud fra varernes og tjenesters anvendelse (fx fremstilling af varige henholdsvis ikke-varige forbrugsgoder) og på hovedgrupperingerne råstofindvending (B), industri (C) og energiforsyning (D) samt 12 hovedbranchegrupper under hovedgruppering C, som følger den danske branchenomenklatur DB07. Omsætningsindekset opgøres også fordelt på et hjemmemarkedsomsætningsindeks og et eksportomsætningsindeks. Alle tal offentliggøres både korrigeret for sæsonudsving og i faktiske tal.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Hver måned indsamles der oplysninger om værdien af omsætning og lager fra en stikprøve på ca. 1.000 industrivirksomheder i Danmark. For de fleste foregår det vha. online spørgeskemaer, men for cirka 20 pct. af virksomhederne kan oplysningerne i stedet indsamles fra statistikregistre. De indkomne data fejlsøges og der beregnes produktion ud fra omsætnings- og lagertal. Herefter vægtes data, så der kan beregnes et produktions- og et omsætningsindeks, der repræsenterer hele fremstillingsindustrien i Danmark. Resultaterne sæsonkorrigeres for at fjerne normale sæsonudsving.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikkens resultater anvendes til aktuelle konjunkturanalyser af industrien og som input til nationalregnskabet. Statistikken har mange forskellige brugere fra offentlige myndigheder, brancheorganisationer og nyhedsmedier. Statistikkens form og indhold samt sammenligninger til andre statistikker bliver løbende diskuteret ved kontaktudvalgsmøder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er en vis stikprøveusikkerhed, da statistikken er baseret på en stikprøve af virksomheder. Her ud over er der en række antagelser i beregninger, fx i forbindelse med værdiansættelse af lagrene. I første version af tallene er der en smule bortfald.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres mellem 35 og 40 dage efter månedens afslutning. Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider sker yderst sjældent.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den aktuelle tidsserie går tilbage til år 2000, og der er god sammenlignelighed over tid. Tidsserien kan endvidere for de fleste brancher kædes sammen med tal for tidligere år, og på den måde kan man få en sammenlignelig tidsserie helt tilbage til 1985. Der er god sammenlignelighed med tilsvarende statistikker fra de øvrige EU lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste tal offentliggøres i en månedlig nyhedsartikel, Nyt fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken.

Industriens Produktion og Omsætning har desuden en emneside.

Læs mere om tilgængelighed