Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Mathias Bluhme
39 17 35 61

mdb@dst.dk

Hent som PDF

Industriens produktion og omsætning

Hver måned indsamles der vha. online spørgeskemaer oplysninger om værdien af omsætning og lager fra ca. 1000 industrivirksomheder i Danmark. Cirka 20 pct. af omsætningsoplysningerne indsamles dog fra eksisterende registre. Indkomne data fejlsøges både elektronisk og manuelt. Der beregnes en produktionsomsætning ud fra omsætnings- og lagertal, og derefter vægtes data, så der kan beregnes hhv. et produktions- og et omsætningsindeks, der repræsenterer hele fremstillingsindustrien i Danmark. Resultaterne sæsonkorrigeres, så normale sæsonudsving fjernes. De faktiske resultater offentliggøres også.

Kilder

Primærkilden er indberetninger på omsætning- og lagerværdier fra de industrivirksomheder, som er udtrukket til at medvirke i stikprøven. Virksomhederne besvarer et online spørgeskema hver måned; oplysningsside. Stikprøven er stratificeret med hensyn til branche (journalgruppeniveau) og størrelse målt på antal beskæftigede (der opdeles i fire størrelser). En faglig enhed med mindst 200 beskæftigede indenfor de udvalgte brancher indgår totalt i stikprøver. Faglige enheder med færre beskæftigede har en faldende sandsynlighed for at blive udtrukket, idet sandsynlighed for udtrækning afhænger af branchegruppens struktur. Udtrækningen foregår på virksomhedsplan, sådan at samtlige faglige enheder, der er del af en udtrukket virksomhed, indgår i stikprøven med samme opregningsfaktor. Sidste udtrækning skete i 2009. Hvert år i 1. kvartal suppleres stikprøven med nye virksomheder, der har mindst 200 ansatte. Det Erhvervsstatiske Register, som blandt andet er i tæt samspil med CVR, anvendes til opdatering og ajourføring af stikprøven af industrivirksomheder.

For en mindre del af stikprøven, ca. 20 pct., indberetter virksomhederne ikke, da data kan indhentes direkte fra momsregistret med virksomhedernes indberetninger til Skattestyrelsen, som statistikken Firmaernes Køb og Salg er baseret på.

I opregningen til målpopulationen (se afsnit 2.6) anvendes omsætningsoplysninger fra statistikken industriens salg af varer og tjenester (OMS5 i Statistikbanken).

Producentprisindekset for varer (PRIS4215 i Statistikbanken) anvendes i beregningen af produktionsindekset.

Oplysninger for olie- og gasudvinding, som er en del af råstofudvinding (hovedafdeling B) og energiforsyning (hovedafdeling D+E), blev inkluderet i beregningen af produktionsindekset i 2005. Kilden til dette data er primærmateriale fra Energistyrelsen og Danske Olieberedskabslagre samt offentliggjorte tal fra nettoprisindekset (PRIS114 i Statistikbanken) og en særkørsel på eksporttal fra Udenrigsøkonomi.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved brug af et online spørgeskema. Blanket til indberetning og vejledning i indberetning kan findes på informationssiden. Der indsamles dog i ca. 200 tilfælde omsætningsdata fra momsregisteret. Yderligere data til beregning af produktionsindekset og opregning fra stikprøve til målpopulation indhentes manuelt fra andre kilder (se afsnit 3.1 for detaljeret gennemgang af datakilder).

Datavalidering

Det online spørgeskema indeholder automatisk visning af tidligere indberetninger, hvor der er mulighed for at revidere data for de to foregående måneder. Når Danmarks Statistik modtager indberetningen fejlsøges data elektronisk, idet der i datasystemet er opsat parametre for, hvor meget nuværende data må afvige fra tidligere indberettede data. Er parametrene overskredet, kommer data ud i en tjekliste, hvor data manuelt sammenholdes med tidligere indberetninger fra samme virksomhed og med sammenlignelige virksomheder. Er der brug for yderligere information kontaktes virksomheden.

Ved manglende indberetninger imputeres data ved brug af oplysninger fra tidligere perioder. Hvis en virksomhed er ny indberetter, og der mangler indberetning for indeværende periode, anvendes der ikke imputering, og virksomheden tæller ikke i stikprøven for den gældende måned.

Niveauet af bortfald overvåges, så antallet af imputeringer er faldende fra første offentliggørelse af foreløbige månedsdata til 2. revision af samme data to måneder senere, hvor disse månedsdata offentliggøres som endeligt resultat.

Data sammenlignes også med oplysninger fra den kvartalsvise statistik industriens salg af varer og tjenester (OMS5 i Statistikbanken), som er en totaltælling af industrivirksomheder i Danmark med mindst 10 ansatte.

Databehandling

Ikke-indkomne data imputeres ved brug af oplysninger fra tidligere perioder og oplysninger fra lignende virksomheder. I opregningen korrigeres for evt. skævheder i bortfald og stikprøve ved at bruge oplysninger fra den kvartalsvise statistik for industriens salg af varer og tjenester (OMS5 i Statistikbanken), som dækker et større udsnit af industrivirksomheder. Produktionen beregnes ved at lægge lagerændringen i en måned til omsætningen, og omregne resultatet til mængder via et prisindeks. Dette resulterer i den såkaldte produktionsomsætning, som er grundlaget for produktionsindekset. I beregningen af aggregerede produktionsindeks sammenvejes branchegrupperne med deres værditilvækst.

Korrektion

Tallene sæsonkorrigeres på laveste offentliggørelsesniveau, og der bruges indirekte sæsonkorrektion til at beregne sæsonkorrigerede tal på aggregeret niveau.