Gå til sidens indhold

De præsterede timer steg lidt i tredje kvartal

Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2022

De præsterede timer steg for hele økonomien fra andet til tredje kvartal 2022. Stigningen var på 0,4 pct. Sektoren virksomheder og organisationer steg med 0,4 pct., mens offentlig forvaltning og service også steg med 0,4 pct. Med denne udgivelse revideres opgørelsen af de præsterede timer tilbage til 2008, se nedenfor under Særlige forhold.

Beskæftigelse, præsterede timer og lønsum, sæsonkorrigeret. Udvikling fra 2. kvt. 2022 til 3. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/atr114

De fleste brancher havde stigninger i de præsterede timer

Brancherne information og kommunikation og erhvervsservice var med stigninger på 1,2 og o,9 pct. fra andet til tredje kvartal de to brancher med de største stigninger i de præsterede timer. Brancherne bygge og anlæg og ejendomshandel og udlejning var de to eneste brancher, som havde et fald fra andet kvartal til tredje kvartal. Faldene var på hhv. 0,6 og 0,1 pct. De øvrige brancher havde stigninger på mellem 0,2 til 0,5 pct.

Beskæftigelsen steg samlet set i tredje kvartal

Den samlede beskæftigelse steg med 0,4 pct. Virksomheder og organisationer steg med 0,5 pct., mens offentlig forvaltning og service havde en lidt mindre stigning på 0,2 pct. Den største beskæftigelsesstigning var i kultur, fritid og anden service, som steg med 1,2 pct. Herefter kom information og kommunikation samt industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, som steg med hhv. 0,9 pct. og 0,8 pct. Ejendomshandel og udlejning var den eneste branche med et fald i beskæftigelsen - faldet var på 0,4 pct. De øvrige brancher havde en mindre beskæftigelsesfremgang på mellem o,2 og 0,6 pct. fra andet til tredje kvartal 2022.

Lønsummen steg i den private sektor

Lønsummen steg fra andet kvartal til tredje kvartal 2022 for hele økonomien med 0,9 pct. Det var virksomheder og organisationer med en stigning på 1,2 pct., som drev udviklingen. I sektoren offentlig forvaltning og service var lønsummen uændret. Branchen information og kommunikation havde med 3,7 pct. den største stigning. Branchen ejendomshandel og udlejning havde, på trods af en mindre nedgang i beskæftigelsen, en stigning i lønsummen på 1,9 pct. Kultur, fritid og anden service havde også en stigning på 1,9 pct. Handel og transport mv. var med et fald på 0,1 pct.  den eneste branche med et fald i lønsummen. I de øvrige brancher steg lønsummen mellem 0,2 og 1,8 pct. fra andet til tredje kvartal 2022.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 3. kvt. 2022 og relativ ændring i forhold til 2. kvt. 2022

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

3135053

0,4

 

1059072

0,4

 

340624

0,9

Virksomheder og organisationer1

2269674

0,5

 

778663

0,4

 

245050

1,2

Offentlig forvaltning og service2

865379

0,2

 

280409

0,4

 

95574

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

69701

0,2

 

25643

0,2

 

3589

1,2

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

360557

0,8

 

135324

0,3

 

49672

1,3

Bygge og anlæg

201951

0,2

 

79082

-0,6

 

21882

0,6

Handel og transport mv.

761761

0,2

 

235541

0,4

 

66900

-0,1

Information og kommunikation

133651

0,9

 

49389

1,2

 

19536

3,7

Finansiering og forsikring

87956

0,3

 

31976

0,4

 

17356

1,0

Ejendomshandel og udlejning

51988

-0,4

 

17803

-0,1

 

4998

1,9

Erhvervsservice

374431

0,6

 

134966

0,9

 

43740

1,8

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

947373

0,3

 

305941

0,5

 

101808

0,2

Kultur, fritid og anden service

141532

1,2

 

41558

0,5

 

11045

1,9

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling og inkluderer også personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet: Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatstikker
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofitorganisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og atr114

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Nye strukturdata

I forbindelse med udgivelsen af arbejdstidsregnskabet tredje kvartal 2022 er der indarbejdet nye strukturtal for 2021, hvilket ud over en revision af tallene for 2021, betyder en ændring af fremskrivningsgrundlaget. Konkret betyder det, at data for 2021, som tidligere var fremskrevet på baggrund af strukturtal for 2020, nu bygger på Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) for 2021, hvormed også fremskrivningsgrundlaget for 2022 er opdateret.

Genberegning af præsterede timer

I forbindelse med denne udgivelse er der lavet en genberegning af de præsterede timer for perioden 2008 og frem. Der er indarbejdet nye kilder fra de regionale og kommunale lønsystemer om fravær for ansatte med funktionærlignende ansættelsesforhold for årene 2015 til 2021, hvormed beregningsgrundlaget i forhold til præsterede timer er væsentlig større og dækker langt bredere branche- og sektormæssigt end tidligere. Dermed har det været muligt at foretage beregningen på mere detaljerede niveauer. For yderligere uddybning se statistikdokumentationen.

Arbejdstidsregnskabets NYT nedlægges

NYT for Arbejdstidsregnskabet udgives sidste gang i marts 2022 med opgørelsen af fjerde kvartal 2022. Tabeller i statistikbanken opdateres stadig hvert kvartal i lighed med den nuværende udgivelsesrytme, og tællingsvariable fra arbejdstidsregnskabet vil indgå i forbindelse med udgivelser af det kvartalsvise nationalregnskab.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2022 - Nr. 425

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. marts 2023

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation