Gå til sidens indhold

Skatter og afgifter

 

Hvor højt er skattetrykket i Danmark, og hvilket niveau har selskabskatten ligget på de seneste år? Udviklingen på skatteområdet er af stor betydning for den offentlige sektors økonomi, da skatteindtægterne er den vigtigste kilde til finansiering af de offentlige udgifter. Her finder du en samlet statistik over indtægterne fra skatter og afgifter.

 

Udvalgt statistik om Skatter og afgifter

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Skatter og afgifter på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i de samlede skatter og afgifter

Her kan du se, hvordan de samlede skatter og afgifter har udviklet sig de seneste år. De er fordelt på hovedskattegrupper.
Mere om figuren
Seneste opdatering
6.6.2024
Opdateres næste gang
24.3.2025
Kilder

Endeligt regnskab fra staten, amter og kommuner samt sociale kasser og fonde. I marts er der endnu ikke tal for extra budgetary enheder dvs. enheder, som ikke er omfattet af statsregnskabet og finansloven som fx. erhvervsskoler og gymnasier.

Selskabsskatterne foreligger først med lignede oplysninger mere end et år efter årets udløb. Der udarbejdes derfor et estimat baseret på selskabernes løbende indbetalinger til Skattestyrelsen. Summen af disse indbetalinger korrigeres herefter med et vægtet gennemsnit af modelfejlen for de sidste to år, hvor lignede data foreligger.

Udvikling i skattetrykket

Her kan du se, hvordan skattetrykket har udviklet sig gennem årene. Skattetrykket er opgjort som samlede skatter og afgifter i procent af BNP.
Mere om figuren
Seneste opdatering
27.3.2024
Opdateres næste gang
28.6.2024
Kilder

Endeligt regnskab fra staten, amter og kommuner samt sociale kasser og fonde. I marts er der endnu ikke tal for extra budgetary enheder dvs. enheder, som ikke er omfattet af statsregnskabet og finansloven som fx. erhvervsskoler og gymnasier.

Selskabsskatterne foreligger først med lignede oplysninger mere end et år efter årets udløb. Der udarbejdes derfor et estimat baseret på selskabernes løbende indbetalinger til Skattestyrelsen. Summen af disse indbetalinger korrigeres herefter med et vægtet gennemsnit af modelfejlen for de sidste to år, hvor lignede data foreligger.

Fordeling af gennemsnitlig slutskat

Her kan du se den gennemsnitlige slutskat pr. skattepligtig i den pågældende kommune. Slutskat er lig summen af indkomstskatter, aktieskat og ejendomsværdiskat.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.10.2023
Opdateres næste gang
19.9.2024
Kilder

Datagrundlaget er Skattestyrelsens system 28, som er en oversigt over alle indkomster, fradrag og skatter i indkomståret. Systemet indeholder optællinger af lignede årsopgørelser på bl.a. alle skattearter samt indkomst- og fradragsarter. Disse optællinger bliver opdaterede løbende, da flere personer bliver færdiglignet, og evt. ændringer til allerede lignede oplysninger bliver indarbejdet.

Udvikling i grundskyld

Her kan du se, hvordan grundskylden for ejerboliger og andre ejendomme har udviklet sig de seneste år. Grundskyld er den afgift, man skal betale af den afgiftspligtige grundværdi af ens ejendom.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.11.2023
Opdateres næste gang
25.11.2024
Kilder

Grundlaget for ejendomsbeskatningen er givet ved en samling af registre for ejendomsvurderinger, skatte- samt ejerforhold kaldt Ejendomsstatistikregistret. Registret er baseret på oplysninger fra to kilder: En vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. KMD indsamler kommunernes data for ejendomsskatterne.

Vurderingsdelen består af følgende dele

  • Ejendomsværdi
  • Grundværdi
  • Vurderet areal
  • Antal lejligheder
  • Fradrag i grundværdi for forbedringer

Udskrivningen af ejendomsskatterne sker på baggrund af vurderingen to år før opkrævningsåret. Ejendomsskatterne for ejerboliger er baseret på vurderingen pr. 1. oktober 2011 reduceret med 2,5 pct., mens ejendomsskatterne for andre ejendomme er baseret på vurderingen pr. 1. oktober 2012. Vurderingerne blev på daværende tidspunkt låst pga. mulig fejl i ejendomsvurderingerne. Dog er ejendomsskatten blevet ved med at stige indtil den afgiftspligtige grundværdi rammer den vurderet grundværdi for den enkelte ejendom.

Skattedelen består af følgende dele

  • Afgiftspligtig grundværdi
  • Grundskyld
  • Dækningsafgifter
  • Benyttelseskode

Udvikling i selskabsskatten

Her kan du se, hvordan selskabsskatten har udviklet sig de seneste år. Selskabsskatten er en indkomstskat, som selskaber skal betale af deres overskud.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.3.2024
Opdateres næste gang
5.3.2025
Kilder

Skattestyrelsens register over Digital Indberetning Af Selskabsskat (DIAS) danner grundlag for administrationen af selskabsskatten. DIAS består af fire delelementer (en selvangivelsesdel, en ligningsdel, en sambeskatningsdel og en underskudsdel). DIAS ajourføres løbende med registrering af nye selskaber, opløste selskaber, opdateringer til allerede foretagne indberetninger mv. Nogle skattesager afsluttes først flere år efter indkomstårets afslutning. Der vil derfor hele tiden indløbe rettelser til registret.

Til opdeling af skatten på både branche og ejertype benyttes en årlig leverance fra Erhvervsregistret

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Ejendomsskatter

Formålet med statistikken Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner. Den detaljerede ejendomsskattestatistik har eksisteret siden 1937. Før den tid offentliggjordes ligeledes statistik over ejendomsbeskatningen, dog på et mere summarisk grundlag. I den nuværende form kan statistikken sammenlignes tilbage til 2007.

Indkomstskat for personer

Formålet med statistikken Indkomstskat for personer er at belyse fordelingen af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen. Statistikken dækker fra perioden 1994 og offentliggøres årligt i september måned. Statistikken blev første gang udarbejdet i 1903, men i den nuværende form findes statistikken fra 1994 og frem.

Kommunale udskrivningsprocenter

Formålet med Kommunale udskrivningsprocenter er at opgøre de procenter, som den kommunale indkomstskat udskrives med. Procenterne vedtages af kommunalbestyrelserne inden den 15. oktober året før det indkomstår, som opgørelsen omhandler. Statistikken har eksisteret siden 1927. På grund af kommunalreformen kan statistikken i sin nuværende form sammenlignes tilbage til 2007.

Regnskaber for offentlig forvaltning og service

Statistikken Regnskaber for offentlig forvaltning og service belyser udgifter og indtægter i sektoren offentlig forvaltning og service og anvendes til at analysere udviklingen i den offentlige økonomi. Statistikken er udarbejdet siden 1971 og er sammenlignelig i hele perioden.

Statistikken for offentlig forvaltning og service er blevet hovedrevideret siden seneste offentliggørelse. Ved denne hovedrevision er statistikken for de offentlige finanser revideret tilbage til 1971. Hovedrevisionen er et fælleseuropæisk projekt, der gennemføres hvert 5. år. Formålet med revisionen er at indarbejde ny viden og nye metoder samt sikre ensartede opgørelsesmetoder for alle lande.

Denne hovedrevisionen af de offentlige finanser har ikke haft nogen nævneværdig effekt på det offentlige forbrug, mens den offentlige saldo er forbedret i mindre grad.

Selskabsskatter

Formålet med statistikken Selskabsbeskatningen er at belyse udviklingen i selskabers skattepligtige indkomst og skattebetaling. Statistikken dækker fra perioden 1996 og offentliggøres årligt i marts måned. Statistikken blev første gang udarbejdet i 1922 og principperne i skatteberegningen ikke har ændret sig over tid.

Brug for flere tal om Skatter og afgifter?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx alle skatter og afgifter, personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter.

Kontaktperson for denne statistik

Ida Balle Rohde
Telefon: 39 17 30 15