Gå til sidens indhold

Indkomstskat for personer

Formålet med statistikken Indkomstskat for personer er at belyse fordelingen af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen. Statistikken dækker fra perioden 1994 og offentliggøres årligt i september måned. Statistikken blev første gang udarbejdet i 1903, men i den nuværende form findes statistikken fra 1994 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen. Statistikken indeholder oplysninger om skattegrundlag, skatteberegninger og skattearter samt en beskrivelse af forskuds- og slutskat.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data udtrækkes årligt fra Skattestyrelsen. Ikke alle skattepligtige personer er indeholdt i dataudtrækket, så der beregnes indkomstskat for de manglende personer, så det er muligt at beskrive udviklingen, for alle skattepligtige personer i Danmark. Validering foregår ved at sammenligne niveauet på de samlede indkomstskatter i forhold til året før, hvor der bl.a. bliver taget højde for både konjunkturudsving og evt. satsændringer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

I de første offentliggørelser af statistikken, mangler oplysninger for nogle skattepligtige. Disse personers skatteindbetalinger bliver derfor beregnet for at give et samlet billede af udviklingen i indkomstskatter for personer. Også i den endelige udgave af statistikken mangler nogle skattebetaleres oplysninger statistikken indeholder derfor beregnede tal. I de foreløbige versioner af statistikken bliver enkelte skattearter korrigeret for skævheder, da disse skattearter potentielt er underestimeret i forhold til den endelige værdi.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt i september måned. Første version af de foreløbige indkomstskatter udgives i september måned efter indkomstårets udløb. De endelige indkomstskatter udgives i september måned i år tre efter indkomståret. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken blev første gang opgjort i 1903. Skattereformen i 1987, ændrede en del på indkomst- og fradragsbegreberne. Fra 1987 opdeles tallene på personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, i stedet for bruttoindkomst og fradrag. Der er definitions- og opgørelsesmæssige forskelle mellem lande, hvilket kan gøre international sammenligning vanskelig. Fra 2017 er der mulighed for at sammenligne primærstatistikken for personbeskatningen og nationalregnskabsopgørelsen af personlige indkomstskatter ved hjælp af en såkaldt overgangstabel.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Derudover indgår tallene og en uddybende tekst i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2021. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Personskatter.

Læs mere om tilgængelighed