Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Indkomstskat for personer

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Derudover indgår tallene og en uddybende tekst i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2021. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Personskatter.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik i serien Indkomstskat for personer.

Publikationer

Tallene og en uddybende tekst indgår i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2021. Publikationen offentliggøres årligt.

Statistikbanken

Personbeskatningen offentliggøres i Statistikbanken under emnet Personskatter, hvor følgende tabeller findes med årlige tal:

  • PSKAT1: Skatteydernes indkomster og skatter efter type
  • PSKAT2: Indkomster og fradrag ved slutligningen efter type
  • PSKAT3: Skattepligtige personer efter skattetype
  • PSKAT4: Slutskat efter område og indkomstskattetype

Adgang til mikrodata

Danmarks Statistik har kun adgang til aggregeret personbeskatning for henholdsvis kommuner og hele Danmark. Disse data er allerede tilgængelig i Statistikbanken.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for statistikken.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Personbeskatningen følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ingen diskretionering er foretaget i forbindelse med databehandlingen af statistikken, da den offentliggøres på et aggregeret niveau.

Reference til metodedokumenter

Dokumentation for statistikken kan findes i de offentliggjorte artikler i Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger), samt i årspublikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2021.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.