Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Indkomstskat for personer

Data udtrækkes årligt fra Skattestyrelsen. Ikke alle skattepligtige personer er indeholdt i dataudtrækket, så der beregnes indkomstskat for de manglende personer, så det er muligt at beskrive udviklingen, for alle skattepligtige personer i Danmark. Validering foregår ved at sammenligne niveauet på de samlede indkomstskatter i forhold til året før, hvor der bl.a. bliver taget højde for både konjunkturudsving og evt. satsændringer.

Kilder

Datagrundlaget er Skattestyrelsens system 28, som er en oversigt over alle indkomster, fradrag og skatter i indkomståret. Systemet indeholder optællinger af lignede årsopgørelser på bl.a. alle skattearter samt indkomst- og fradragsarter. Disse optællinger bliver opdaterede løbende, da flere personer bliver færdiglignet, og evt. ændringer til allerede lignede oplysninger bliver indarbejdet.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt med periodiske opdateringer tre gange årligt. Skattestyrelsen opdaterer system 28 løbende.

Indsamlingsmetode

Registerdata fra Skattestyrelsens system 28. Systemet er et opslagssystem, hvor man kan finde optællinger af lignede årsopgørelser i forskellige tabeller.

Datavalidering

I forbindelse med udgivelse af statistik for et nyt skatteår foretages der en validering af niveauet i forhold til året før. I den forbindelse tages der også højde for konjunkturen og evt. satsændringer. De to foregående skatteår skal også valideres, da ny data fra system 28 bliver inkorporeret i den samlede personbeskatning. Denne validering fungerer præcis på samme måde – her sammenligner det nye niveau med niveauet for den seneste offentliggørelse, hvor der er taget højde for konjunkturudsving samt evt. satsændringer.

Databehandling

Første gang et dataudtræk fra Skattestyrelsen modtages er det ikke alle skattepligtige personer færdiglignet og er således ikke inkluderet i udtrækket. Derfor opregnes udtrækket så, at statistikken kan belyse den totale personbeskatning fra alle skattepligtige personer over 15 i Danmark og ikke kun den andel, som Skattestyrelsen har færdiglignet. Opregningen foretages ved at sammenholde antal lignede personer med samlet antal skattepligtige personer. Grundet den komplekse proces for ligningsprocessen, er det forventeligt, at bias vil forekomme i form af manglende data for visse skattearter bl.a. aktie- og forskerskatten. Korrektionen er baseret på tidligere års forskel mellem foreløbig og endelig tal for de specifikke skattearter. Korrektionen fjernes ved versionen, som kan betragtes som endelig.

Der opregnes både til et aggregeret Danmark samt for kommuner og regioner. I de forskellige opgørelser vil opregningskoefficienten variere, da den afhænger af hvor mange, der stadig mangler at blive færdiglignet samt det total antal skattepligtige personer i det givne geografiske område. For den kommunevise opgørelse af slutskatter er indkomstskatterne fordelt på slutligningskommuner. Slutligningskommunen er normalt den kommune, hvor skatteyderen er registreret pr. 31. december i indkomståret. For skatteydere, der i løbet af indkomståret flytter mellem 2 kommuner, sker der en efterfølgende fordeling af kommune- og kirkeskatteprovenuet mellem de pågældende kommuner.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.