Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Indkomstskat for personer

Data udtrækkes årligt fra Skattestyrelsen. Ikke alle skattepligtige personer er indeholdt i dataudtrækket, så der beregnes indkomstskat for de manglende personer, så det er muligt at beskrive udviklingen, for alle skattepligtige. Validering foregår ved at sammenligne niveauet på de samlede indkomstskatter i forhold til året før, hvor der bl.a. bliver taget højde for både konjunkturudsving og evt. satsændringer. Data for de to foregående år bliver også opdateret, da nye data er tilgængelig, hvor lignende validering bliver foretaget.

Kilder

Datagrundlaget er Skattestyrelsens system 28, som er en oversigt over alle indkomster, fradrag og skatter i indkomståret. Systemet indeholder optællinger af lignede årsopgørelser på bl.a. alle skattearter samt indkomst- og fradragsarter. Disse optællinger bliver opdaterede løbende, da flere lignede personer kommer til, og evt. ændringer til allerede lignede oplysninger bliver indarbejdet.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt med periodiske opdateringer tre gange årligt. Skattestyrelsen opdaterer system 28 løbende.

Indsamlingsmetode

Registerdata fra Skattestyrelsens system 28. Systemet er et opslagssystem, hvor man kan finde optællinger af lignede årsopgørelser i forskellige tabeller.

Datavalidering

I forbindelse med udgivelse af nyt år foretages en validering af niveauet i forhold til året før. I den forbindelse tages der også højde for konjunkturen og evt. satsændringer. Data for de to foregående år bliver også reviderede, og der foretages en validering af udviklingen i forhold til seneste udgivelse.

Databehandling

I dataudtrækket fra Skattestyrelsen er det ikke alle skattepligtige personer, som er inkluderet. Derfor er det nødvendigt at opregne udtrækket sådan, at statistikken derved kan belyse den totale personbeskatning fra alle skattepligtige personer over 15 år i Danmark og ikke kun den andel, som Skattestyrelsen har færdiglignet. Opregningen foretages ved at sammenholde antal lignede personer med samlet antal skattepligtige personer.

Opregningsmetoden udarbejdes både på et aggregeret Danmark samt udarbejdet for både kommuner og regioner, hvor derved forskellige opregningskoefficienter benyttes i opgørelsen for både kommuner, regioner og hele Danmark. For den kommunevise opgørelse af slutskatter er indkomstskatterne fordelt på slutligningskommuner. Slutligningskommunen er normalt den kommune, hvor skatteyderen er registreret pr. 31. december i indkomståret. For skatteydere, der i løbet af indkomståret flytter mellem 2 kommuner, sker der en efterfølgende fordeling af kommune- og kirkeskatteprovenuet mellem de pågældende kommuner. Samme opgørelsesmetode er benyttet for slutligningsregion.

Data bruges uden yderligere behandling til tabeller til publicering.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.