Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Skatter og afgifter
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Indkomstskat for personer

Statistikken er en årlig opgørelse af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen. Statistikken indeholder oplysninger om skattegrundlag, skatteberegninger og skattearter samt en beskrivelse af forskuds- og slutskat.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken giver et billede af de beregnede personlige indkomst- og formueskatter ved årsopgørelsen. Den indeholder oplysninger om skattegrundlag, skatteberegninger og skattearter.

Statistikken indeholder opgørelser over både forskudsskat og slutskat. Forskudsskatten, eller kildeskatten, er en foreløbig skat, der opkræves efter samtidighedsprincippet, dvs. den betales i takt med indkomsterhvervelsen. Efter indkomstårets afslutning foretages den såkaldte årsopgørelse og på baggrund af denne beregnes den endelige skat, slutskatten. Forskellen mellem forskudsskatten og slutskatten udgør enten restskat (slutskat højere end forskudsskat) eller overskydende skat (slutskat lavere end forskudsskat).

Et samlet overblik over sammenhæng mellem de forskellige indkomst- og fradragsbegreber i forhold til den personlige indkomstbeskatning vises i denne figur.

Størstedelen af statistikken bliver også opdelt på både kommuner og regioner. Dog er der enkelte skattearter bl.a. dødsboskat samt andre manuelle skatter, hvor opgørelsen kun er muligt på et helt aggregeret niveau.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken opgøres efter skattetype og geografisk inddeles statikken efter regioner og kommuner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Skattepligtig person: Fuldt skattepligtige er defineret som personer med bopæl i Danmark. Personer med bopæl i udlandet, der har haft bopæl her i landet inden for de sidste fire år, er også skattepligtige, medmindre de betaler indkomstskat til fremmed stat, og denne ikke er åbenbart lempeligere end dansk indkomstskat. Denne regel gælder også Grønland og Færøerne. Skattepligten omfatter også personer, der opholder sig her i landet i mindst seks måneder uden dog at have bopæl her. For kursister og studerende indtræder skattepligten først efter 365 dages ophold inden for en 2-års periode. Endelig er danske statsborgere, som af staten er udsendt til tjeneste i udlandet, fuldt skattepligtige i Danmark.

Enheder

Enheden er den enkelte person.

Population

Alle skattepligtige personer i Danmark over 15 år.

Geografisk dækning

Dækker personer med fuld skattepligt til Danmark, også selv om de ikke har bopæl i landet.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 1994.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

Kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8.

EU-regulering: Rådsforordning 2223/1996, Rådsforordning 2516/2000, Kommissionsforordning 995/2001, Kommissionsbeslutning 3637/2001

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte respondentbyrde, da data er indsamlet til andre formål.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.