Gå til sidens indhold

ØMU-gæld og ØMU-saldo

Er der overskud eller underskud på den danske ØMU-saldo? Hvor stor er den danske ØMU-gæld? Og hvordan udvikler de danske offentlige finanser sig sammenlignet med de øvrige EU-medlemslande? ØMU-saldo og ØMU-gæld opgøres, som led i EDP-proceduren. EU-Kommissionen anvender statistikken til at overvåge udviklingen i de offentlige finanser samt undersøge, om konvergenskriterierne overholdes. 

Hvad betyder...?

Værdien af et lands årlige produktion, der skabes på landets arbejdspladser. BNP kan opgøres på tre måder:

  • Bruttonationalprodukt (BNP) i markedspriser fremkommer opgjort fra produktionssiden ved fra produktion i markedspriser, at trække den totale værdi af forbrug i produktionen i køberpriser
  • BNP kan også opgøres fra anvendelsessiden som summen af alle endelige anvendelser i køberpriser minus importen af varer og tjenester
  • Endeligt kan BNP opgøres fra indkomstsiden som aflønning af ansatte plus overskud af produktionen og blandet indkomst plus produktionsskatter, netto.

Priser eller prisniveau, som gælder for varer og tjenesteydelser i den aktuelle periode. Modsætningen til løbende priser er faste priser.

Udvalgt statistik om ØMU-gæld og ØMU-saldo

Vi har udvalgt populær statistik om emnet ØMU-gæld og ØMU-saldo på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i Danmarks ØMU-saldo

Her kan du se, hvordan Danmarks ØMU-saldo har udviklet sig de seneste år. ØMU-saldo defineres som overskud/underskud på den offentlige saldo og opgøres i pct. af BNP.
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

HAR DU SET?
Hovedrevision 2024
Bliv klogere på den hovedrevision af Offentlige finanser, der gennemføres i juni 2024 som led i et fælleseuropæisk projekt.

Udvikling i Danmarks ØMU-gæld

Her kan du se, hvordan Danmarks ØMU-gæld har udviklet sig de seneste år. ØMU-gælden defineres som offentlig bruttogæld opgjort til nominel værdi og opgøres i pct. af BNP.
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

Sammenligning af ØMU-saldo på tværs af EU-medlemslande

Her kan du se Danmarks ØMU-saldo i forhold til de øvrige EU-medlemslande ved den seneste EDP-indberetning. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

Sammenligning af ØMU-gæld på tværs af EU-medlemslande

Her kan du se Danmarks ØMU-gæld i forhold til de øvrige EU-medlemslande ved den senest EDP-indberetning. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

HAR DU SET?
Offentlig sektors økonomi i EU
Læs mere om de enkelte EU-medlemslandes EDP-indberetninger samt offentlige finanser generelt hos Eurostat.
HAR DU SET?
Offentlig sektors økonomi
Læs bl.a. om udviklingen i det offentlige forbrug i Danmark og fordelingen af offentlige udgifter efter formål.

ØMU-saldo og ØMU-gæld i de enkelte EU-medlemslande

Her kan du se de enkelte EU-medlemslandes ØMU-saldo og ØMU-gæld i pct. af BNP (skift mellem saldo og gæld under 'funktion' - og mellem forskellige år under 'tid'). 
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

Danmarks ØMU-saldo og ØMU-gæld

Her kan du se, hvordan Danmarks ØMU-saldo og ØMU-gæld har udviklet sig de seneste år i løbende priser jf. EDP-indberetningen. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.10.2023
Opdateres næste gang
25.4.2024
Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Finansielle konti for offentlig forvaltning og service

Formålet med de finansielle konti for offentlig forvaltning og service er at belyse hvorledes sektoren placerer/finansierer dens overskud/underskud på den offentlige saldo (fordringserhvervelsen, netto) samt belyse hvor den finansielle nettoformue/nettogæld er placeret i finansielle instrumenter. Statistikken anvendes i den generelle overvågning af den økonomiske udvikling i Danmark samt i analyse-, prognose- og modeløjemed. Statistikken er udarbejdet på årsbasis siden 2001 og kvartalsvis siden ultimo juni 2002. Tallene foreligger fra 1. kvartal 1995 og frem.

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Union, den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), i henhold til Maastricht-traktaten og Stabilitets og Vækstpagten. EU-kommissionen anvender statistikken til at overvåge udviklingen i Danmarks og EU-landenes budgetsituation og offentlige gæld samt undersøge om konvergenskriterierne overholdes. Opgørelserne er grundlæggende baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS), men afviger herfra på visse punkter, bl.a. værdiansættes gælden til nominel værdi.

EDP-indberetning

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (Excessive Deficit Procedure)
Offentliggørelse af Danmarks ØMU-indberetning

Denne side indeholder den komplette danske ØMU-indberetning til EU-kommissionen af overskud/underskud på de offentlige budgetter (ØMU-saldoen) og den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden). Offentliggørelsen sker i forbindelse med Danmarks Statistiks to årlige indberetninger inden 1. april og 1. oktober.

Endvidere offentliggøres "EDP consolidated inventory of sources and methods", dvs. en beskrivelse af de kilder og metoder, der benyttes i ØMU-indberetningerne.

Brug for flere tal om ØMU-gæld og ØMU-saldo?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx hvordan de enkelte EU-medlemslandes ØMU-saldo og –gæld har udviklet sig over tid. 

Kontaktperson for denne statistik

Jesper Lillebro Feddersen
Telefon: 39 17 35 69