Gå til sidens indhold

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Union, den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), i henhold til Maastricht-traktaten og Stabilitets og Vækstpagten. EU-kommissionen anvender statistikken til at overvåge udviklingen i Danmarks og EU-landenes budgetsituation og offentlige gæld samt undersøge om konvergenskriterierne overholdes. Opgørelserne er grundlæggende baseret på Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS), men afviger herfra på visse punkter, bl.a. værdiansættes gælden til nominel værdi.

Indhold

Opgørelsen af den konsoliderede bruttogæld opgjort til nominel værdi for offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-gælden. Opgørelsen af underskuddet i offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-saldoen. ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark blev første gang offentliggjort i 2004. Data findes tilbage til 2000. Offentligt underskud og gæld i EU blev første gang offentliggjort i 2003. Data på ENS2010 basis findes foreløbigt tilbage til 2010.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Data opgøres i forbindelse med de to halvårlige EDP-indberetninger og den kvartalsvise indberetning af ØMU-gæld. Opgørelsen af ØMU-saldo og ØMU-gælden indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer og kontrolberegninger. Opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldo er endvidere underlagt en række kvalitetskontroller fra Eurostat/EU-kommissionens side.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldoen blandt brugere som følger udviklingen i den offentlige økonomi.

Den primære bruger er EU-Kommissionen. Derudover forventes brugerne fortrinsvis at være Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

ØMU-gælden og ØMU-saldoen bygger på regnskabsoplysninger, der dækker hele målpopulationen, som derfor er behæftet med en meget begrænset usikkerhed.

Der foreligger endnu ingen usikkerhedsberegninger.

Den samlede pålidelighed må anses for relativt høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt, og samtidig med at data indberettes til Eurostat primo april i forbindelse med første EDP-indberetning samt i en opdateret udgave med endelige tal primo oktober i forbindelse med anden EDP-indberetning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

ØMU-gælden kan til en hvis grad sammenholdes med opgørelsen af de finansielle kvartalsregnskaber for offentlig forvaltning og service, som anvender den samme sektorgruppering, der er foreskrevet i ENS2010. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at ØMU-gælden er et nominelt begreb, mens de finansielle kvartalsregnskaber opgøres til markedsværdi. Endvidere er ØMU-gælden et bruttogældsbegreb, der ikke tager fuld højde for aktivsiden.

ØMU-saldoen kan tilsvarende sammenlignes med nationalregnskabsopgørelsen af nettofordringserhvervelsen for offentlig forvaltning og service som opgjort i marts- og juniversionen.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres løbende i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes tallene under emnet ØMU-gæld og ØMU-saldo. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed