Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Jesper Lillebro Feddersen.
39 17 35 69

jef@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Data opgøres i forbindelse med de to halvårlige EDP-indberetninger og den kvartalsvise indberetning af ØMU-gæld. Opgørelsen af ØMU-saldo og ØMU-gælden indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer og kontrolberegninger. Opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldo er endvidere underlagt en række kvalitetskontroller fra Eurostat/EU-kommissionens side.

Kilder

Hovedkilderne for den danske ØMU-gæld og ØMU-saldo er regnskaber for staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde. Herudover er benyttet kilder fra bl.a. Danmarks Nationalbank. BNP for indeværende år fås fra Økonomisk Redegørelse. For EU-landene trækkes oplysningerne fra New Cronos, som er Eurostats statistikbank.

Indsamlingshyppighed

Data opgøres i forbindelse med de 2 halvårlige EDP-indberetninger og den kvartalsvise indberetning af ØMU-gæld.

Indsamlingsmetode

Data er baseret på regnskabsoplysninger, der modtages elektronisk som et træk fra statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer.

Datavalidering

Den samlede pålidelighed må anses for relativ høj, idet der er tale om regnskabsoplysninger, som før modtagelsen er blevet valideret og revideret. Opstillingen og opgørelsen af ØMU-saldo og ØMU-gælden indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer og kontrolberegninger. Desuden bliver kvaliteten løbende kontrolleret af Eurostat.

Databehandling

ØMU-gæld og ØMU-saldo bygger på en række primærkilder. ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Union, den såkaldte excessive deficit procedure, og Stabilitets- og vækstpagten. EU-kommissionen anvender statistikken til at overvåge udviklingen i Danmarks og EU-landenes budgetsituation og offentlige gæld samt undersøge om konvergenskriterierne overholdes.

Opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldo indebærer en række konsistenscheck, datakonfrontationer og kontrolberegninger.

Opgørelsen af ØMU-gæld og ØMU-saldo er endvidere underlagt en række kvalitets- kontroller fra Eurostat/EU-kommissionens side:

  1. Krav om løbende opdatering af detaljeret dokumentation (inventory) der beskriver metoder, statistiske procedurer og kilder som benyttes i beregningerne af gæld og underskud. Inventorien skal offentliggøres.
  2. I en grundig clarificationsproces ifm. de halvårlige EDP-indberetninger vurderes kvaliteten af EDP-data og de bagvedliggende regnskaber. Der afrapporteres til EFC (Economic and Financial Committe), CMFB (Committe on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics) samt Parlamentet og Rådet om resultatet af kvalitetsvurderingen.
  3. Endvidere offentliggøres to gange årligt resultatet af kvalitetsvurderingen i pressemeddelelser fra Eurostat.
  4. Endelig afholdes der ca. hvert 2. år standard dialog besøg i de enkelte EU-lande, hvor de indberettede EDP-data gennemgås, og metoder, statistiske procedurer og kilder drøftes og vurderes. Dette med henblik på at klarlægge om der er problemer med kvaliteten af de indberettede EDP-data.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.