Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Jesper Lillebro Feddersen.
39 17 35 69

jef@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

Opgørelsen af den konsoliderede bruttogæld opgjort til nominel værdi for offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-gælden. Opgørelsen af underskuddet i offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-saldoen. ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark blev første gang offentliggjort i 2004. Data findes tilbage til 2000. Offentligt underskud og gæld i EU blev første gang offentliggjort i 2003. Data på ENS2010 basis findes foreløbigt tilbage til 2010.

Indholdsbeskrivelse

Opgørelsen af den konsoliderede bruttogæld opgjort til nominel værdi for offentlig forvaltning og service, kaldes i daglig tale ØMU-gælden.

Opgørelsen af underskuddet i offentlig forvaltning og service kaldes i daglig tale ØMU-saldoen.

Offentligt underskud og gæld i EU-landene blev første gang offentliggjort i 2020. Før dette offentliggjordes ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark - første gang i 2004, med data tilbage til 2000. Og Offentligt underskud og gæld i EU - første gang i 2003 med data tilbage til 2004.

Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i mia. kr. offentliggøres i statistikbanktabellen EDP5. Opgørelsen af gælden er i nominelle værdier (løbende priser).

Offentligt underskud og gæld i EU-landene indeholder data for alle EU-landene og er angivet i mio. euro, mill. DKK (kun for Danmark), samt i procent af BNP og offentliggøres i statistikbanktabellerne EDP1. Summen af de enkelte landes gæld svarer ikke til EU-27’s gæld. Det skyldes, at EU-27 tallet er konsolideret for intern EU-gæld.

Grupperinger og klassifikationer

Offentlig forvaltning og service omfatter stat, kommuner, regioner og sociale kasser og fonde.

Sektordækning

Offentlig forvaltning og service samt de 3 delsektorer; staten, regioner og kommuner - samt sociale kasser og fonde.

Begreber og definitioner

ØMU-saldo og ØMU-gæld : ØMU-saldo og ØMU-gæld for offentlig forvaltning og service defineres med udgangspunkt i ENS2010, som henholdsvis nettolåntagning og udvalgte nominelle gældsposter. Disse poster er: sedler og mønter samt indskud (AF.2), værdipapirer undtagen aktier (AF.3) og lån (AF.4).

ØMU-saldoen findes desuden på delsektorniveau på offentlige finansers hjemmeside (https://www.dst.dk/offentlige finanser). De tre delsektorer i offentlig forvaltning og service er: staten, regioner og kommuner samt sociale kasser og fonde.

Enheder

ØMU-gæld og ØMU-saldo indeholder data for Danmark og er angivet i mio. kroner samt i procent af BNP.

*Den kvartalsvise ØMU-gæld i Danmark er angivet i mia. kr. Opgørelsen af gælden er i nominelle værdier.

Offentligt underskud og gæld i EU indeholder data for alle EU-landene og er angivet i mio. Euro samt i procent af BNP.

Offentligt underskud og gæld i EU-landene indeholder data for alle EU-landene og er angivet i mio. Euro, mio. DKK (kun for Danmark) samt i procent af BNP

Population

Offentlig forvaltning og service i Danmark og EU-landene.

Geografisk dækning

Danmark samt alle EU-medlemslandene.

Tidsperiode

Data findes fra 2000 for alle EU-landene.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

EDP1 er for alle EU-lande angivet i mio. Euro og i procent af BNP. For Danmark ligeledes i danske kroner. EDP5 er angivet i mia. danske kroner.

Referencetid

Kalenderåret

Hyppighed

Henholdsvis halvårlig og kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018

Rådets forordning (EF) nr. 1222/2004 af 28. juni 2004 om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld.

Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Rådets forordning (EF) nr. 679/2010 om kvaliteten af statistiske data i proceduren ifm. uforholdsmæssigt store underskud.

Rådets forordning (EF) nr. 220/2014 om referencer til det Europæiske nationalregnskab i den Europæiske union.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på oplysninger der indsamles af andre, bl.a. Danmarks Nationalbank, Økonomistyrelsen, SP, AK-samvirke, LG, A-kasserne, amter og kommuner samt Eurostat. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Offentlige finansers hjemmeside.