Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Jesper Lillebro Feddersen.
39 17 35 69

jef@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt underskud og gæld i EU-landene

Statistikken offentliggøres løbende i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes tallene under emnet ØMU-gæld og ØMU-saldo. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Offentligt underskud og gæld i EU-landene.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og indgik Statistisk Årbog til og med 2017.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under ØMU-gæld og ØMU-saldo i følgende tabeller:

  • EDP1: Offentligt underskud og gæld i EU-landene efter land, funktion og enhed
  • EDP5: Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld efter funktion

I EDP1 angives EU-landenes offentlige finanser efter hhv. land og funktion i mio. Euro, i mio. dkk (kun for Danmark) og i procent af BNP (opdateres foreløbigt ultimo april og endeligt i oktober). I EDP2 angives EU-landenes offentlige finanser efter hhv. land og funktion i mio. Euro og i procent af BNP (opdateres foreløbigt ultimo april og endeligt i oktober)EDP3 og EDP4 angiver Danmarks ØMU-gæld og ØMU-saldo i hhv. procent af BNP og mio. kr. (opdateres foreløbigt primo april og endeligt primo oktober). EDP5 angiver Danmarks kvartalsvise ØMU-gæld i mia. kr. (opdateres kvartalsvis).

Arkiverede tabeller

  • EDP2: EU-landes offentlige finanser efter land og funktion (AFSLUTTET)
  • EDP3: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (AFSLUTTET)
  • EDP4: Danmarks ØMU-gæld og ØMU-underskud efter funktion (AFSLUTTET)

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der henvises til Eurostat's Manual on Government Deficit and Debt. Derudover udarbejdes EDP inventories i forbindelse med hver indberetning til Eurostat, hvori der i detaljer redegøres for metoden bag beregningen af nøgletallene. Se mere på emnesiden om ØMU-gæld og ØMU-saldo.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.