Gå til sidens indhold

Ejendomsskatter

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Ejendomsskatter 2023

Formålet med statistikken Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner. Den detaljerede ejendomsskattestatistik har eksisteret siden 1937. Før den tid offentliggjordes ligeledes statistik over ejendomsbeskatningen, dog på et mere summarisk grundlag. I den nuværende form kan statistikken sammenlignes tilbage til 2007.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse over ejendomsskatterne. Statistikken belyser fordelingen af ejendomsskatterne på kommuner samt på art (grundskyld og dækningsafgifter).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på data fra ejendomsstatistikregistret. Registret er baseret på oplysninger fra to kilder: En vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD. Datavalideringen udføres ved, at skattetallene for de enkelte kommuner sammenlignes med det tidligere års skattetal samt oplysninger om hvilke kommuner, der har ændret deres udskrivningsprocent siden sidste offentliggørelse. Der foretages ikke yderligere korrektioner af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat. Statistikken efterspørges bredt af ministerier, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og pressen. Statistikken har stor bevågenhed i pressen og blandt andre professionelle brugere.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken har enkelte usikkerhedskilder. Ejendomsstatistikregistret, der er grundlaget for statistikkens endelige tal, består af to dele, en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD, som løbende opdateres. Da udtræk fra hhv. vurderings- og skattedel ikke har samme opdateringsstatus, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i oplysningerne mellem de to dele. De offentlige ejendomsvurderinger, som er grundlaget for udregningen af vurderet ejendoms- og grundværdi, har været fastfrosset siden 2013, dette er således en kilde til usikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i november måned i indkomståret, hvor endelige data udgives. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1937, men ændringer i kommune- og amtssammensætninger vanskeliggør sammenligninger over tid på det mest detaljeret niveau. Den nuværende form kan statistikken sammenlignes tilbage til 2007. Der er definitions- og opgørelsesmæssige forskelle mellem lande, hvilket gør den international sammenligning vanskelig. Statistikken benyttes som grundlag for beregning af ejendomsskatter for de offentlige finanser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste data bliver offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik. Derudover indgår tallene og en uddybende tekst i publikationen Skatter og afgifter. Oversigt 2022. I statistikbanken offentliggøres tallene under Ejendomskatter. Information omkring statistikken kan findes på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed