Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Statistikken er en årlig opgørelse over ejendomsskatterne. Statistikken belyser fordelingen af ejendomsskatterne på kommuner samt på art (grundskyld og dækningsafgifter).

Indholdsbeskrivelse

Opgørelsen giver på baggrund af de udskrevne ejendomsskatter et billede af de samlede ejendomsskatter, deres fordeling på kommuner og regioner samt deres fordeling på arter (grundskyld og dækningsafgifter).

I opgørelsen på regionalt niveau skal man dog være opmærksom på, at regionerne ikke er skatteudskrivende, hvilket er i modsætning til amterne i sin tid var. Dette betyder, at for hver region angiver statistikken en vægtet gennemsnitsprocent for kommunerne i regionen samt et vægtet gennemsnit for hele landet. Det vægtede gennemsnit beregnes som den samlede indkomst sat i forhold til det samlede udskrivningsgrundlag for vedrørende område, hvor udskrivningsgrundlaget er den samlede budgetterede indkomst fratrukket personfradrag. Vægtningen bestemmes som andelen af den enkelte kommunes indkomstskat i procent af den samlede indkomstskat.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken opgøres efter skattetype og geografisk efter kommuner og regioner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Afgiftspligtig grundværdi: Grundværdien fratrukket værdien af grundforbedringer i op til 30 år efter at forbedringerne er foretaget (60 år for skove). Fradraget må ikke overstige ejerens udgifter til forbedringer. Offentlige ejendomme er fritaget for afgiftspligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt. Siden 2003 har der været indført et loft over stigningen af den afgiftspligtige grundværdi, således at den maximalt må stige med 7 pct. fra et år til det næste. I 2019 var reguleringsprocenten 5,5, i 2020 er den 5,8 og i 2021 er den 6,4.

Amtskommunal grundskyld: (ophævet fra 2007): Afgift til amtet udskrevet af den afgiftspligtig grundværdi af ejendomme beliggende i amtet og udgør 10 promille. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskoler eller frugtplantager skal der kun svares 5,7 promille. I 2004 er den nedsat til 4,3 promille og i 2005 yderligere nedsat til 1,5 promille. Fra 2006 er den nedsat til 1 promille og samtidigt inddrages skovbrug, så det sidestilles med landbrug mv. Offentlige ejendomme er fritaget. Endvidere kan de lokale myndigheder fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi: Kommunerne kan udskrive dækningsafgift af forretningsejendomme på max 10 promille med en bundgrænse på 50.000 kr.

Grundværdi: Værdien af grunden i ubebygget tilstand (inkl. eventuelle grundforbedringer) Herudover ansættes grundværdien, som værdien af grunden i ubebygget stand under hensyntagen til beliggenhed og beskaffenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse

Kommunal grundskyld: Afgift, hvis præcise størrelse fastlægges af kommunen og udskrives af den afgiftspligtige grundværdi af ejendomme beliggende i kommunen med mindst 16 og højest 34 promille (Før 2007 med mindst 6 og højst 24 promille). Der er endvidere loft på udskrivning af grundskyld til landbrugets produktionsejendomme og skovbrugsejendomme. Indtil 2006 var loftet på 12 promille. Fra 2007 er reglerne lavet om. Satsen er nu 9,7 promillepoint lavere end grundskyldspromillen i den pågældende kommune, dog ikke højere end 12,3 promille. Fra 2011 er satserne ændret til 14,8 promillepoint lavere og ikke højere end 7,2 promille. Offentlige ejendomme er fritaget. Endvidere kan de lokale myndigheder fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt

Enheder

Enheden er den enkelte ejendom.

Population

Alle ejendomme. Ifølge vurderingsloven skal alle ejendomme vurderes. Visse ejendomme er dog undtaget. Det er bl.a. kirker og kirkegårde, gader og veje, befæstnings-, jernbane-, havne- og lufthavnsanlæg. Visse ejendomme er endvidere undtaget for beskatning: bl.a. kongelige slotte, fremmede staters ambassader og konsulater, fredede ejendomme mv.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2007.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden for ejendomsværdi og grundværdi er mio. kr., mens den er 1.000 kr. for ejendomsskatter, grundskyld og dækningsafgifter. Antal ejendomme er opgjort i procent.

Referencetid

Referencetiden er hele kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysningerne i medfør af Lov om Danmarks Statistik § 8.

Statistikken falder ind under Rådets forordning 2223/1996 om nationale og regionale regnskaber, Rådets forordning 2516/2000 om national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (ENS 95) for så vidt angår skatter og bidrag til sociale ordninger, Kommissionens forordning 995/2001 om frister for indberetning af nationalregnskabsaggregater, Kommissionsbeslutning 3637/2001.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte respondentbyrde, da data er indsamlet til andre formål.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.