Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Per Svensson
39 17 34 53

psv@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Statistikken belyser fordelingen af ejendomsskatterne på kommuner og (til 2006) amter samt på art (grundskyld og dækningsafgifter).

Indholdsbeskrivelse

Opgørelsen giver på baggrund af de udskrevne ejendomsskatter et billede af de samlede ejendomsskatter, deres fordeling på kommuner og (til og med 2006) amter samt deres fordeling på arter (grundskyld og dækningsafgifter).

Grupperinger og klassifikationer

  • Før 2007 er opdelingen i amterne underopdelt i kommuner under det enkelte amt.
  • Fra 2007 er opdelingen i regionerne underopdelt i kommuner under den enkelte region.

Sektordækning

Danmark.

Begreber og definitioner

Afgiftspligtig grundværdi: Grundværdien fratrukket værdien af grundforbedringer i op til 30 år efter at forbedringerne er foretaget (60 år for skove). Fradraget må ikke overstige ejerens udgifter til forbedringer. Offentlige ejendomme er fritaget for afgiftspligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt. Siden 2003 har der været indført et loft over stigningen af den afgiftspligtige grundværdi, således at den maximalt må stige med 7 pct. fra et år til det næste. I 2019 var reguleringsprocenten 5,5, i 2020 er den 5,8 og i 2021 er den 6,4.

Amtskommunal grundskyld: (ophævet fra 2007): Afgift til amtet udskrevet af den afgiftspligtig grundværdi af ejendomme beliggende i amtet og udgør 10 promille. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskoler eller frugtplantager skal der kun svares 5,7 promille. I 2004 er den nedsat til 4,3 promille og i 2005 yderligere nedsat til 1,5 promille. Fra 2006 er den nedsat til 1 promille og samtidigt inddrages skovbrug, så det sidestilles med landbrug mv. Offentlige ejendomme er fritaget. Endvidere kan de lokale myndigheder fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi: Kommunerne kan udskrive dækningsafgift af forretningsejendomme på max 10 promille med en bundgrænse på 50.000 kr.

Enheder

Enheden er den enkelte ejendom.

Population

Alle ejendomme. Ifølge vurderingsloven skal alle ejendomme vurderes. Visse ejendomme er dog undtaget. Det er bl.a. kirker og kirkegårde, gader og veje, befæstningsanlæg, jernbane-, havne- og lufthavne anlæg Visse ejendomme er endvidere undtaget for beskatning: bl.a. kongelige slotte, fremmede staters ambassader og konsulater, fredede ejendomme mv.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden 2010-2021.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er ejendomsværdi og grundværdi mio. kr., mens den er 1.000 kr. for ejendomsskatter, grundskyld og dækningsafgifter Antal ejendomme Procent.

Referencetid

Referencetiden er hele året.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8.

EU-regulering: Rådsforordning 2223/1996, Rådsforordning 2516/2000, Kommissionsforordning 995/2001, Kommissionsbeslutning 3637/2001

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde. Data indsamles af Vurderingsstyrelsen og KMD.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.