Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomsskatter

Statistikken har enkelte usikkerhedskilder. Ejendomsstatistikregistret, der er grundlaget for statistikkens endelige tal, består af to dele, en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD, som løbende opdateres. Da udtræk fra hhv. vurderings- og skattedel ikke har samme opdateringsstatus, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i oplysningerne mellem de to dele. De offentlige ejendomsvurderinger, som er grundlaget for udregningen af vurderet ejendoms- og grundværdi, har været fastfrosset siden 2013, dette er således en kilde til usikkerhed.

Samlet præcision

Da oplysningerne som udgangspunkt stammer fra administrative registre må kvaliteten af disse anses for at være god. Ejendomsstatistikregistret, der er grundlaget for statistikkens endelige tal, består af to dele, en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD, som løbende opdateres. Data bliver først gennemtjekket af Vurderingsstyrelsen og KMD inden dataleverance og derefter gennemtjekkes og valideres data af igen af Danmarks Statistik. Statistikken offentliggøre kun endelig tal, som ikke revideres.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikkens endelige tal er baseret Ejendomsstatistikregistret, som af en vurderingsdel fra Vurderingsstyrelsen og en skattedel fra KMD, som løbende opdateres. Da udtræk fra hhv. vurderings- og skattedel ikke har samme opdateringsstatus, kan der forekomme mindre uoverensstemmelser i oplysningerne mellem de to dele.

De almindelige vurderinger har dog være suspenderet siden 2011, da der blev konstateret fejl i vurderingerne. Siden 2011 har der for ejerboliger været brugt vurderinger baseret på vurderingen for 2011 reduceret med 2,5 pct., mens der for alle andre ejendomme har været brugt vurderingen for 2012.

Siden 2003 har der været et loft over stigningen i de afgiftspligtige grundværdier. For hvert år er den afgiftspligtige grundværdi den laveste værdi af enten ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og fritagelser, eller af foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 procent, mens udskrivningsgrundlaget er den afgiftspligtige grundværdi efter loft.

Ejendomsskatten for 2021 og 2022 er blevet opkrævet på et foreløbigt grundlag. Det skyldes, at den nye ejendomsvurdering for 2020 ikke var kommet, da boligskatten blev opkrævet. Derfor bliver ejendomsskatten beregnet på ny for boligejerne, efterhånden som de nye vurderinger bliver sendt ud. Den nye ejendomsvurdering for 2020 er nemlig den, boligskatten for 2021, 2022 og 2023 skal beregnes ud fra. Der kan derfor komme ændringer til grundskylden for 2021-2023.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er et omfattende datagrundlag til rådighed til udarbejdelsen af ejendomsbeskatningen. Data tjekkes i gennem af bl.a. Vurderingsstyrelsen og KMD inden data leveres til Danmarks Statistik. Datavalideringen hos Danmarks Statistik sker ved at sammenligne budgettallet med de faktiske udskrevne skatter for et givent år og kommune. Derudover tager valideringen også udgangspunkt oplysninger om hvilke kommuner, de har ændret deres grundskyldspromille.

Statistikken udgiver kun endelige tal, som ikke revideres. Statistikken udarbejdes en gang årlig og indgår i den økonomiske debat i samfundet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.