Gå til sidens indhold

Kriminalstatistik

Beskrivelse

Kriminalstatistikregisteret omfatter oplysninger om lovovertrædelser i form af - anmeldelser, - ofre og - afgørelser (pådømt lovovertrædelse).

Oplysningerne modtages i form af udtræk fra politiets registre og omfatter overtrædelser af enten straffeloven, færdselsloven eller særlovene.

Anmeldelser: Danmarks Statistik modtager oplysninger om anmeldte lovovertrædelser én gang i kvartalet samt én gang årligt fra det centrale anmeldelsesregister under Rigspolitiet.

Anmeldelser omfatter overtrædelser af straffeloven eller særlovene, mens færdselsloven ikke indgår med anmeldelser. Endvidere er der alene tale om politianmeldte lovovertrædelser. De anmeldte lovovertrædelse rummer oplysninger om overtrædelsens art, samt om politiet efterfølgende har haft mulighed for at rejse sigtelse i sagen.

Anmeldelserne omfatter alene sagsoplysninger, og ingen oplysninger om personer (dvs. ikke oplysninger om gerningsmanden). En undtagelse er dog lovovertræderne under 15 år (som ikke kan hverken sigtes eller dømmes), hvor fødselsår og køn er oplyst.

Anmeldelserne omfatter af 2 DB-tabeller, henholdsvis Anmeldelser Aar og Anmeldelser Kvartal. Begge tabeller har journr som nøgle.

Ofre: Danmarks Statistik modtager én gang årligt oplysninger om ofre for straffelovsovertrædelser fra politiets sagsanalyse system (polsas) under rigspolitiet.

Offerstatistikken omfatter ofre for personfarlige forbrydelser under straffeloven. Dvs. stort set alle sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte kategorier af ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, hvor offeret er direkte konfronteret med med lovovertræderen, som fx taske- og lommetyveri, røverier eller overtrædelser af politiudstedte advarsler.

Ofrene omfatter én DB-tabel, som har personident (person_id) som nøgle.

Afgørelser: Danmarks Statistik modtager én gang årligt udtræk fra det centrale kriminalregister under Rigspolitiet. Det årlige udtræk indeholder oplysninger for hele kalenderåret.

Afgørelser omfatter oplysninger om strafferetlig afgjorte hovedforhold og evt. biforhold (konfererede sager) samt sigtelser og indsættelser (dvs. fængslinger, hvor der er idømt frihedsstraf). Samme person vil således (fx i forb. m. samme sag) kunne være repræsenteret i registeret med hhv. en sigtelse, en afgørelse (herunder en el. flere konfererede sager) og evt. med en indsættelse - dog ikke nødvendigvis indenfor samme kalenderår.

Afgørelserne består af 5 DB-tabeller, henholdsvis Sigtelser, Afgørelser A, Afgørelser B, Konfererede sager og Indsættelser. Alle 5 tabeller har personident (Person_ID), som nøgle.

Der findes ingen delopgaver under Kriminalstatistik

Variable