Gå til sidens indhold

Iværksættere

Iværksætterstatistikkerne indeholder statistik om erhvervsdemografi og nye højvækstvirksomheder, også kaldet vækstiværksættere. Erhvervsdemografien belyser antallet af reelt nye firmaer og reelt ophørte firmaer. Virksomheder i kraftig vækst har særlig betydning for samfundet, uanset om det er virksomheder med en lang historie eller unge virksomheder, de såkaldte vækstiværksættere. Nye højvækstvirksomheder belyser antallet og udviklingen for nye firmaer med høj vækst.

Introduktion

Erhvervsdemografien indeholder oplysninger om nye firmaer og deres omsætning og antal ansatte. Oplysningerne er fordelt på branche og størrelsesgrupper. Statistikken indeholder endelig en geografisk fordeling på regioner.

Statistikken dækker kun de såkaldte ”reelt aktive” firmaer, det vil sige firmaer der har en aktivitet der kan betegnes som mere en hobbylignende.

Erhvervsdemografien adskiller sig grundlæggende fra opgørelser baseret på ny-registreringer af cvr-numre, idet det er den økonomiske aktivitet der følges over tid. På denne vis frasorteres flere ny-registreringer på baggrund af demografiske hændelser. Fra de registrerede nye enheder frasorteres enheder, der er genstartet, dvs. enheder der efter en periode på maksimalt 1 år genoptager en aktivitet. Endvidere frasorteres enheder, som er registreret som nye, fordi aktiviteten er flyttet til en ny juridisk enhed, dvs. der er alene tale om nummerskift.

Nye enheder, som opstår som følge af opsplitning (dvs. det oprindelige firma frasælger en del af sin aktivitet til et eller flere nye enheder) eller udskillelse (dvs. det oprindelige firma ophører med aktivitet, og to eller flere nye enheder overtager aktiviteten), frasorteres ligeledes.

Ophørte firmaer defineres som de firmaer, der var aktive året før tællingsåret; men som ikke har overlevet til tællingsåret. Hvis et firma overdrager sine aktiviteter til et andet firma, eller hvis et firma genoptager erhvervsmæssig aktivitet efter et år uden aktivitet, anses det ikke for reelt ophørt. Højvækstvirksomheder er i statistikken defineret som virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode og som ved vækstperiodens start havde minimum 5 fuldtidsansatte. I opgørelsen af Nye højvækstvirksomheder, også kaldet vækstiværksætter, tages der udgangspunkt i populationen af alle reelt nye virksomheder fra Erhvervsdemografien. Det vil sige, at vækstiværksættere ved vækstperiodens slutning højest kan være fem år gamle.

Indikatoren for vækst er antal ansatte. Antallet af ansatte er omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.

Vækst

Dokumentation

Iværksætterdatabasen

Iværksætterdatabasen er udarbejdelse af særkørsler til at belyse iværksætteri i Danmark. I analysen Iværksætteri i Danmark fra den 8. november 2018 findes eksempler på iværksætterdatabasens brugsmuligheder.

Om iværksætteri

Iværksætteri og skabelsen af nye og aktive firmaer er af stor betydning for dansk erhvervsliv. Det bidrager til fornyelse af produktionsprocesser og produktinnovation samt ændrede konkurrencemønstre og dynamikker inden for de enkelte brancher og geografiske områder, hvor der kommer nye firmaer til. Herudover bidrager nye firmaer i ganske betydeligt omfang til jobskabelsen i det danske samfund.

Årlige tal for nye firmaer i Danmark

Danmarks Statistik har siden midten af 1990erne været involveret i udarbejdelsen af statistik og analyser om iværksættere og nye firmaer. Siden årtusindeskiftet har vi årligt offentliggjort erhvervsdemografiske opgørelser over antallet af reelt nye firmaer og den beskæftigelse, omsætning og eksport, de genererer.

Den årlige erhvervsdemografi adskiller sig grundlæggende fra opgørelser baseret på eksempelvis nyregistreringer af CVR-numre, idet det er den økonomiske aktivitets identitet over tid, der følges og ligger til grund for opgørelsen.

 

Graf - nyt 515 - nye firmaer

Kilde: NYT Nr. 515: Erhvervsdemografi 2008

LÆS Fald i antal nye firmaer inden for bygge og anlæg - NYT Nr. 515

Vækstiværksættere
Vækstiværksættere er en særlig gruppe af de nye firmaer. Vækstiværksættere er firmaer, der i en periode på tre år - i forlængelse af deres opstart - opnår en årlig vækst på minimum 20 pct. (svarende til min. 72,8 pct. over tre år) i enten beskæftigelse eller omsætning, og som ved begyndelsen af den tre-årige vækstperiode havde mindst ti fuldtidsansatte. Vækstiværksættere 2007 er således firmaer, der blev født i 2002-2003, og som levede op til vækstkriterierne i vækstperioden 2004-2007.

Opgørelser for vækstiværksættere viser, at disse firmaer allerede i løbet af en kort årrække skaber betydelig omsætning og beskæftigelse.

2006 2007
Antal vækstiværksættere (firmaer) 319 353
Antal fuldtidsansatte 8 926 10 777
Omsætning 11 570 331 000 18 378 543 995

Kvartalsvis indikator for iværksætteri

Iværksætteri og skabelsen af nye firmaer er naturligt et område inden for erhvervsstatistikken, hvor behovet for aktuelle tal og opgørelser er stort. Derfor udviklede Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement i efteråret 2009 en kvartalsvis indikator for tilgangen af nye firmaer.

Graf - Indeks for tilgang af nye firmaer, 2006 K1 - 2009 K3 - Danmarks Statistik

 

Den kvartalsvise indikator er baseret på en alternativ anvendelse af principperne og metoderne bag den årlige erhvervsdemografi, og indikatoren er derudover baseret på alternative kilder. Nye og bedre kilder forventes snart at være tilgængelige, mens nogle af de tidligere anvendte kilder ikke længere eksisterer. Opgørelsen kan derfor ikke for nuværende føres længere frem end til 3. kvartal 2009, men der arbejdes på at offentliggøre nye tal baseret på de nye kilder.

Adgang til finansiering
Muligheden for at optage et lån eller at frigøre likvider gennem leasing kan være altafgørende for et firmas overlevelse eller ekspansion, afhængigt af situationen. I 2010 gennemførte Danmarks Statistisk en undersøgelse om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering.

 

Graf NYT 524 - Andel af firmaer, der søgte finansiering - Danmarks Statistik
Kilde: Betydeligt flere firmaer søgte finansiering - NYT Nr. 524

LÆS Betydeligt flere firmaer søgte finansiering - NYT Nr. 524

Der er offentliggjort en mere detaljeret temapublikation om Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Pdf-udgave kan hentes gratis på Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering


 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Iværksættere

Kontakt

Kalle Emil Holst Hansen
Telefon: 39 17 35 65

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig