Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken er en årlig todimensionel opgørelse af udgifter til uddannelse i Danmark, der viser ressourceforbruget i forbindelse med uddannelse set både fra finansieringskilder samt uddannelsesinstitutioners perspektiv. Statistikken er opgjort i mio. kr. og opdeles på tværs af finansieringskilder, udgiftstyper, institutionstype og uddannelsesniveau.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en todimensionel årlig opgørelse, der viser udgifter fordelt på finansieringskilde, udgiftstype, institutionstype og uddannelsesniveau. Statistikken er udarbejdet efter internationale standarder for udgifter til uddanneles i form af manualen UOE data collection on formal education (UOE2020) og bruges som input til OECD's årlige publikation Education at a Glance, som har til formål at sammenligne uddannelsessystemer på tværs af lande.

Statistikken ser uddannelse fra to perspektiver

1) Finansiering af uddannelse: illustrer, hvorfra uddannelsesinstitutionerne og husholdninger modtager finansiering. Der skelnes mellem finansiering fra det offentlige (stat, kommuner og regioner), det private herunder private virksomheder, non-profit virksomheder og husholdninger samt internationale kilder. 2) Udgifter til uddannelse: illustrer, hvordan finansieringen er brugt på tværs af udgiftstyperne: løn, andre løbende udgifter, investeringer, forskning og udvikling (FoU) sant uddannelsesstøtte (SU) og andre stipendier.

Både finansiering og udgifterne er fordelt efter uddannelsesniveau.

Grupperinger og klassifikationer

For at opnå en konsistent og international sammenlignelig opgørelse af finansiering og udgifter til uddannelse anvendes ISCED klassifikationen, som er den internationale opdeling af uddannelsesniveauer. For at reflektere den danske grundskoleniveau er ISCED 1 og ISCED 2 lagt sammen.

Til udarbejdelse af statistikken for offentlig forvaltning og service benyttes COFOG-klassifikationen (Classification of the Functions of Government), hvor alle relevante konti under COFOG kategori 9 (Undervisning), inden for UOE standarder medtages. Vi benytter COFOG 91 til grundskolen, 92 til ungdomsuddannelser og 93 til videregående uddannelser.

Derudover er alle grupperinger og klassifikationer for udgifter til uddannelse fastlagt af den internationale manual for uddannelse (UOE2020).

Sektordækning

Statistikken dækker over uddannelsesområdet inden for offentlig forvaltning og service (S.13) samt non-profitinstitutioner rettet mod husholdninger (NPIsH) (S.15). Sektordækningen af selskabssektoren (S.11 og S.12), husholdningssektoreren (S.14) samt udlandet (S.2) er under udvikling. Offentlig forvaltning og service dækker stat, kommuner, regioner og sociale kasser og fonde.

Begreber og definitioner

UOE: UNESCO, OECD og Eurostat (det europæiske statistikkontor)

Lønudgifter: Dækker over uddannelsesinstitutionernes udgifter til løn, pension og andre form for kompensation til både undervisningspersonale samt administrativt og andet personale.

Andre løbende udgifter: Udgifter til varer og tjenester, der løbende forbruges i forbindelse med uddannelsesaktiviteter. Det gælder bl.a. vedligeholdelse af skolebygninger og husleje.

Investeringer: Udgifter til aktiver, der holder mere end et år. Afskrivninger indgår ikke som en del af udgifterne, hvilket betyder, at udgifterne er medtaget i det år, som investeringen er lavet.

Forskning og udvikling (FoU): Udgifterne til FoU følger definitionen fra OECD Frascati Manual. Udgifterne inkluderer alle udgifter til forskning udført på videregående uddannelsesinstitutioner samt uddannelsesrelateret forskningsenheder herunder universitetshospitaler.

Enheder

Offentlige såvel som private uddannelsesinstitutioner.

Population

Alle uddannelser med over et halvt års varighed og dansk akkreditering samt alle enheder, offentlige og privat, der har udgifter i forbindelse med uddannelse eller yder finansiering hertil.

Geografisk dækning

Danmark og studerende på udveksling (på mindst 3 måneder, men mindre end et skoleår), som fortsat er indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution og som tager point med hjem fra udlandsopholdet.

Tidsperiode

Statistikken er opgjort fra 2016 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Udgifterne angives i mio. kr. og vises i løbende priser.

Referencetid

Statistikken følger kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

§ 6 i Lov om Danmarks Statistik.

Statistikker over udgifter til uddannelse og livslang læring reguleres under Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 912/2013.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde til denne statistik, idet oplysningerne enten ligger i Danmarks Statistik eller er offentlig tilgængelig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Se mere på emnesiden for udgifter til uddannelse.