Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikkens samlede præcision anses som værende høj, da den primære datakilde udgøres at de offentlige regnskaber. Der er dog usikkerhed forbundet med husholdningernes samt udlandets finansiering af uddannelse. Desuden kan fejlklassifikationer opstå, da det kan være svært at afgøre, hvorvidt visse områder ligger inden for UOE-klassifikationen. Deltaljeringsgraden i årsrapporter benyttet for de private videregående uddannelsesinstitutioner er behæftet med en grad usikkerhed grundet den overordnet kodning.

Samlet præcision

Statistikkens samlede præcision anses som værende høj, da den primære kilde udgøres af de offentlige regnskaber. Der anvendes fordelingsnøgler baseret på elevdata for kunne fordele nogle udgifter på tværs af uddannelsesniveauer. Deltaljeringsgraden i årsrapporter benyttet for de private videregående uddannelsesinstitutioner er behæftet med en grad usikkerhed grundet den overordnet kodning samtidig med at finansiering fra husholdninger og udlandet ikke er fuld dækkende.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Fejlklassifikation inden for UOE2020 rammernes kan medfører systematisk usikkerhed. Fejlklassifikationen forsøges reduceret ved detaljeret gennemgang af enkelte konti og efter grundig research bliver de kodet. Desuden kan der forekomme ændringer i opstilling af årsrapporter og regnskaber for de private uddannelsesinstitutioner, hvilket kan medfører, at der bliver medtaget for meget eller for lidt inden for rammerne af uddannelse.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken afspejler udgifter til uddannelse i Danmark og offentliggøres årligt 11 måneder efter referenceperiodens afslutning. Data revideres som udgangspunkt tilbage til år t-3. Der kan dog forekomme ekstraordinære revisioner for hele tidsserien, da statistikken er ny. Statistikken er i overensstemmelse med UOE2020 definitioner og klassifikationer og præsenteres ved brug af dansk uddannelse terminologi, som gerne skulle resultere i en nem forståelse. Statistikken er konsistent og international sammenlignelig på tværs af OECD og Eurostat i hele tidsserien.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken følger nationalregnskabet revisionspolitik, hvor år t-3 og t-2 genberegnes samtidig med beregningen af år t-1. Revisionerne af år t-3 og t-2 offentliggøres samtidig med t-1.