Gå til sidens indhold

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57 Mobil: 40 26 47 43

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Formålet med statistikken er at belyse, hvordan det danske uddannelsessystem er finansieret fordelt på finansieringskilder samt hvilke udgiftstyper, der er i forbindelse med produktion af uddannelse på tværs af uddannelsesniveauer. Statistikken er udarbejdet efter internationale standarder for udgifter til uddannelse (UOE data collection on formal education) og bruges som input til OECD's publikation Education at a Glance, som sammenligner uddannelsessystemer på tværs af lande. Statistikken er udarbejdet fra finansierings år 2016 og frem og sammenligning i hele perioden.

Indhold

Udgifter til uddannelse er en årlig opgørelse af finansiering af det danske uddannelsessystem samt hvilke udgifter der er forbundet hermed. Statistikken er opgjort i mio. kr. og opdeles på tværs af finansieringskilder, udgiftstyper, uddannelsesinstitutioner og uddannelsesniveau.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra en række interne og eksterne kilder. De interne kilder består af regnskaber for offentlig forvaltning og service samt data fra andre statistikker i Danmarks Statistik. De eksterne kilder består af Undervisningsministeriets Regnskabsportal, data om Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra Uddannelses-og Forskningsministeriet samt årsrapporter fra private uddannelsesinstitutioner. Data valideres på makro niveau ved kontroller af tidsserier og forskellige rimlighedstjek. Kvaliteten bliver løbende tjekket og kontrolleret af Eurostat og OECD. Den statistiske behandling af data består i klassificering af data i henhold til nationalregnskabskodning samt fordeling til uddannelsesniveauer på baggrund af fordelingsnøgler baseret på elevtal.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for en række international organisationer, som benytter statistikken til en årlig publikation vedrørende uddannelse, som sammenligner uddannelsesområdet på et internationalt niveau. Den offentlige del af statistikken er fuldt dækket via statsregnskabet samt kommunale og regionale regnskaber. Den private del er under udvikling, hvorfor der vil være elementer, som er undervurderet grundet manglende information.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Fejlklassifikation kan opstå, da det kan være svært at afgøre hvorvidt, visse områder ligger indenfor UOE-klassifikationen og det vil derfor, være et vurderings spørgsmål. Dette vil især være gældende for forskning-og udviklingsaktiviteter (FoU), hvor det kan være svært at afgøre den uddannelsesmæssige relevans. Det vil i disse enkeltstående tilfælde være en vurdering af den specifikke konto eller det specifikke område om dette skal indgå, med bedst mulig udgangspunkt i UOE-manualen.

Desuden kan der på nuværende tidspunkt ikke identificeres den totale finansiering til uddannelse fra husholdninger samt udlandet, hvorfor disse vil være underestimeret. Desuden er udgifterne på private videregående uddannelsesinstitutioner også underestimeret.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 23 måneder efter reference periodens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er forordningsbestemt af EU og offentliggøres af Eurostat og OECD. Tallene i denne statistik er derfor sammenlignelig internationalt via indberetninger til Eurostat og OECD, der efterfølgende udgiver tallene med de øvrige EU og OECD medlemslande. Statistikken er første gang udgivet i regi af Danmarks Statistik i 2020 og data er ført tilbage til 2016. Tidligere har Styrelsen for IT og Læring stået for denne statistik. Grundet omlægning fra Styrelsen for IT og læring til Danmarks Statistik kan der forekomme uoverensstemmelser mellem data i tidsperioden før 2016 og efter i de internationale databaser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken. Derudover er international sammenlignelige tal for udgifter til uddannelse hos Eurostat og OECD.

Læs mere om tilgængelighed