Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Data til denne statistik indsamles årligt fra en række både interne og eksterne kilder ved hjælp af dataudtræk og dataleverancer. Det indsamlede data valideres på makroniveau ved tidsseriekontroller og andre rimlighedstjek. Når data er valideret, påbegyndes klassifikation af data i henhold til UOE2020, hvorefter der pålægges elevfordelinger beregnet på baggrund af elevdata modtaget internt fra Danmarks Statistik. Herefter integreres data og samles til det endelige resultat.

Kilder

Statistikken udarbejdes ved brug af både interne og eksterne kilder.

Interne kilder

  • Udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR (Database for Integrerede Offentlige regnskaber), hvor statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer lagres. Dette danner det primære datagrundlag.
  • Data fra statistikbankstabellerne RDCE01 og RDCE03 omkring udgifter samt finansiering af forskning og udvikling (F&U). Tabel FOND03 og FOND15 til finansiering af uddannelse fra private virksomheder.
  • Dataleverance fra kontoret for Befolkning og Uddannelse i Danmarks Statistik omkring antallet af elever fordelt på tværs af uddannelsesniveauer. Data herfra anvendes til fordelingsnøgler.
  • Dataleverance fra kontoret for Forskning, Teknologi og kultur omkring fordeling af udgifter til forskning og udvikling fordelt på erhvervsakademier, professionshøjskoler samt universiteter.

Eksterne kilder

  • Dataleverance fra Uddannelses-og forskningsstyrelsen vedrørende statens uddannelsesstøtte (SU) og voksen uddannelsesstøtte (SVU).
  • Regnskaber fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal for de frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler, private gymnasier samt kombinationsskoler.
  • Data fra offentlige tilgængelig årsrapporter på private uddannelsesinstitutioner.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Det meste data indsamles via udtræk fra Danmarks Statistiks interne database DIOR samt indhentning af data fra statistikbankstabeller. Udtræk fra DIOR er betinget på udgiftsklassifikationer i henhold til UOE2020. Ved detaljeret gennemgang af statsregnskabets §19 Uddannelses-og forskningsministeriet og §20 Børne-og Undervisningsministeriet samt kommunerens kontoplaner er der udarbejdet en kodeliste, som fastligger alle relevante udgifter fra de offentlige regnskaber inden for rammerne af UOE2020. Derudover er der en grad af indsamling fra supplerende oplysninger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets regnskabsportal, Uddannelses-og forskningsstyrelsen samt årsrapporter fra private videregående uddannelsesinstitutioner

Datavalidering

Den offentlige del af statistikken, som stammer fra DIOR udtræk, er valideret inden for statistikken regnskaber for offentlig forvaltning og service. Data modtaget fra eksterne kilder valideres på makro niveau ved tidsseriekontroller og forskellige rimlighedstjek. Kvaliteten bliver desuden løbende kontrolleret af Eurostat og OECD.

Databehandling

Når dataindsamlingen er færdiggjort påbegyndes klassificeringen i henhold til UOE2020 manualen.

Klassificeringen af primær data foretages igennem en række processer: 1) data fra de offentlige regnskaber sammenlignes med tidligere år og alle tidligere klassifikationer overføreres til nyeste år. 2) Nye konti klassificeres i henhold til UOE2020 manuelt. 3) Herefter påføres en række sager. Disse sager bidrager med supplerende information omkring elevfordelingen på ISCED-niveau. Det vil resultere i delvis om-klassificering af uddannelsesniveauer.

Når klassifikationen i henhold til UOE2020 er færdiggjort integreres data, hvorefter endelig validering og indberetning foretages.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner, ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling