Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Statistikken er en årlig opgørelse af den kommunale service inden for omsorg for ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge som fx ældreomsorg og tandpleje for børn og unge. Statistikken opgøres for hele landet og nogle opgørelser findes endvidere på regions- eller kommuneniveau.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om følgende:

Sociale ydelser til ældre: - Antal pladser på pleje- og ældreboliger samt antal indskrevne i disse boliger. - Antal pladser og dagklienter på dagcentre med visitation (§§ 84-86 i Serviceloven) samt antal dagcentre uden visitation (§ 79 i Serviceloven). - Fritvalgsbevis (§91 stk. 2, nr. 2 i Serviceloven), privat hjælper (§ 94 i Serviceloven) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (§ 118 i Serviceloven) - Personer visiteret til madservice samt antal private leverandører af madservice - Plejevederlag til pasning af døende (§ 119 i Serviceloven) - Anden hjælp til pasning af døende (§ 122 i Serviceloven)

Udsatte børn og unge: - Antal plejefamilier og netværksplejefamilier (§ 66 i Serviceloven) - Antal private plejefamilier (§ 78, stk. 1 i Serviceloven) samt antal privat døgnplejehjem for børn og unge (§ 78 stk. 7 i Serviceloven) - Særlige daginstitutioner og klubber for børn og unge (§§ 32 og 36 i Serviceloven)

Handicapområdet: - Hjemmetræning af børn og unge med og uden ophold i dagtilbud, dagskole og klubtilbud (§ 32, stk. 1 i Serviceloven) - Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (§ 45 i Serviceloven) - Hjemmetræning af børn og unge (§ 32, stk. 1 i Serviceloven)

Sundhed: - Modtagere af kommunal tandpleje for børn og unge, ortodontisk behandling, specialtandpleje, omsorgstandpleje samt udmeldte af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Grupperinger og klassifikationer

Alle data i blanketterne indsamles geografisk på kommuner.

Blanketten pleje- ældreboliger, dagsentre mv. opdeler endvidere antal pladser og antal indskrevne efter boligtype. Der inddeles i følgende boligtyper:

 • Plejehjemsboliger (Findes på ældreinstitutioner, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal)
 • Beskyttede boliger (Findes på ældreinstitutioner. Der er fast tilknyttet personale og serviceareal til nogle beskyttede boliger, men der i andre er etableret nødkald mv.)
 • Pleje- og ældre boliger (Boliger, hvor der er fast tilknyttet personale og serviceareal. Plejeboliger er på sigt afløseren for plejehjem)
 • Almene ældre boliger (Boliger, der er indrettet, så de er egnede som bolig for ældre og handicappede, men uden fast tilknyttet personale og serviceareal)
 • Friplejeboliger (Udlejningsboliger for personer med omfattende behov for service og pleje. Har tilknyttet personale og serviceareal og er uden for den kommunale boligforsyning)

Derudover inddeles antal pladser efter pladstype i boliger i permanente boliger, boliger til midlertidig ophold/aflastning samt demensmærkede boliger. Fra 2020 opgøres demensmærkede boliger under permanente boliger. Antal indskrevne grupperes endvidere i aldersgrupper.

Blanketten Tandpleje opdeles i:

 • Tandpleje ved kommunale klinikker
 • Tandpleje hos praktiserende tandlæger
 • Ortodonti for 15 årige

Endvidere er kommunal tandpleje og tandpleje hos praktiserende tandlæge opdelt i aldersgrupper.

Blanketten plejefamilier mv., særlige daginstitutioner og klubber, hjemmetræning og ledsageordninger opdeler plejefamilier i:

 • konkret godkendte plejefamilier
 • konkret godkendte kommunale plejefamilier
 • netværksplejefamilier.

Fra 2021 indsamles kun oplysninger om netværksplejefamilier.

Særlige daginstitutioner og klubber opdeles på heltids- og deltidsbørn samt på et års aldersintervaller.

Hjemmetræning af børn og unge opdeles i et års aldersintervaller.

Ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne opdeles i aldersintervaller og på køn.

I blanketten plejevederlag mv. til pasning af døende opdeles plejevederlag i længde på plejeforholdet samt aldersintervaller.

Anden hjælp til pasning af døende opdeles i aldersintervaller.

Sektordækning

Statistikken dækker den kommunale sektor.

Begreber og definitioner

Indskreven: En indskreven person er en person, der fx bor i en pleje- eller ældrebolig mv., benytter et andet tilbud eller modtager en af de øvrige ydelser i statistikken.

Pladser: Pladser er et udtryk for de ressourcer, som kommuner har til rådighed i sociale tilbud.

Tilbud: Et tilbud er en social institution, hvor der udbydes sociale ydelser. Dette kan fx være et plejehjem, en pleje- og ældrebolig mv. eller en særlig daginstitution/klub.

Enheder

Enhederne er personer, som anvender eller modtager forskellige sociale ydelser, pladser, der er til rådighed i de sociale tilbud eller antal udbydere af en service.

Population

Populationen er kommuner og individuelle sociale tilbud (offentlige og private), der leverer ydelser efter lov om social service.

Geografisk dækning

Statistikken dækker hele Danmark.

Tidsperiode

 • RESP01 Pladser på ældreområdet dækker tidsperioden 2007 og frem
 • RESI01 Indskrevne i pleje- og ældreboliger dækker tidsperioden 2007 og frem.
 • RESMAD Personer visiteret til madservice dækker tidsperioden 2008 og frem
 • RESSBU2 Særlige dagtilbud og klubber for børn og unge dækker tidsperioden 2019 og frem.
 • RESTAND Indskrevne i kommunal tandpleje dækker tidsperioden 2015 og frem
 • RESHJMTR Hjemmetræning af børn og unge dækker tidsperioden 2015 og frem
 • RESLED Ledsagerordning for børn og unge med nedsat funktionsevne dækker tidsperioden 2015 og frem
 • RESFDPJ Privat familiepleje og døgnpleje, dækker tidsperioden 2015 og frem
 • RESPLEJV Plejevederlag til pasning af døende dækker tidsperioden 2014 og frem
 • RESANDHJ Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende dækker tidsperioden 2014 og frem
 • RESDHJCE Daghjem og dagcentre dækker tidsperioden 2016 og frem

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er antal.

Referencetid

Opgørelsestidspunktet er for de fleste oplysninger uge 14 i 2022. Hvis forholdene - fx belægningen - varierer i løbet af ugen foretages opgørelsen midt i ugen. I enkelte tilfælde opgøres aktiviteten for hele det forudgående kalenderår. Dette gælder for plejevederlag og anden hjælp til pasning af døende. I 2022 kan indberetningerne være sket for andre uger end uge 14 grundet situationen med Covid-19

Hyppighed

Statistikken udkommer årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Der er hjemmel til at indhente oplysninger i medfør af Lov om Danmarks Statistik § 6 og 8. Statistikken er ikke baseret på EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside om ydelser til ældre, emneside om udsatte børn og unge, emneside om handicapområdet, emneside om lægebesøg og oplysningsside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.