Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Data indsamles en gang om året fra kommuner via seks spørgeskemaer. Data fejlsøges mod tidligere indsamlede data og tjekkes for store udsving i forhold til tidligere år. Endvidere tjekkes for logiske sammenhænge i data og valideres mod lovgivningen på området. Der foretages enkelte imputeringer for manglende observationer på aldersgrupper, hvor kommunen kun har indberettet totaltal.

Kilder

Oplysningerne indsamles via blanketter, der udsendes til kommuner. Undersøgelsen består af seks spørgeskemaer, der dækker følgende områder:

  • Pleje- ældreboliger, dagcentre mv.
  • Privat hjælper, tilskud til hjælp mv. og madservice
  • Integrerede ordninger mv.
  • Tandpleje
  • Plejefamilier mv., særlige daginstitutioner og klubber, hjemmetræning og ledsageordninger
  • Plejevederlag mv. til pasning af døende

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer på http://www.virk.dk. Indholdet i disse spørgeskemaer kan ses på oplysningssiden for sociale ressourcer.

Datavalidering

De indberettede data sammenholdes med tidligere år og det undersøges, om der er store udsving i data i forhold til de tidligere år. Derudover tjekkes der for logiske sammenhænge i data. En indberetter kan fx have registreret en bestemt ydelse uden at der samtidig er en modtager eller leverandør af ydelsen. Et eksempel kan være, at der er registreret et antal personer, som er visiteret til madservice fra privat leverandør, men at der ikke er registreret private leverandører af madservice. En kommunes indberetning, som ligger stabilt over år, vil ikke blive undersøgt nærmere og det vil ikke være muligt at opdage, hvis der er fejl.

Ved fejlsøgning af pladser i pleje- og ældreboliger samt indskrevne i pleje- og ældreboliger undersøges det, om der er større uoverensstemmelser mellem antal pladser og indskrevne. Ved indberetning af antal pladser men manglende indberetning af antal indskrevne beboere sættes antal beboere i visse tilfælde til antal pladser. I enkelte tilfælde, hvis data er vanskelige at fremskaffe, sættes værdien til sidste års indberetning. I nogle tilfælde er det ikke muligt for kommunerne at aldersopdele antal beboere. I disse tilfælde fordeles beboerne på aldersgrupper ud fra gennemsnittet på landsplan eller sidste års aldersopdeling. Disse rettelser sker efter aftale med kommunerne.

Det undersøges endvidere, om de indberettede data er logisk konsistente med gældende lovgivning. Et eksempel kunne være at antallet af plejehjemspladser stiger, selvom boformen er under udfasning og erstattes af andre typer af ældreboliger.

Efter gennemgang af data kontaktes en lang række kommuner for at få opklaret, om data er korrekte og for at få rettet data, hvis der er tale om fejl. Ved konstatering af fejl, der går længere tilbage end ét år, rettes data også for tidligere år, hvis det er muligt at skaffe opdaterede data tilbage i tid. Det sker, at nogle kommuner ændrer registreringspraksis eller opdager, at tidligere indberetninger har været fejlagtige. Endvidere kan systemskift i kommunerne medføre ændringer i de indberettede data. Dette kan give udsving i nogle kommuners tidsserier.

Hvis det i forbindelse med fejlsøgningsarbejdet fremgår, at der er forståelsesproblemer med nogle af spørgsmålene i blanketterne, bliver blanketterne tilrettet det efterfølgende år. Der vil her være specielt fokus på nye variable, som ikke er blevet indberettet tidligere.

Databehandling

Data fra alle blanketter, som er indberettet fra kommuner fejlsøges og valideres. Ved konstatering af store udsving i data i forhold til tidligere år, ved inkonsistens i data eller i forhold til lovgivningen på området, kontaktes kommunen. Hvis der er tale om fejl rettes fejlene. Hvis det ikke er muligt at fremskaffe korrekte data aftales det i enkelte tilfælde med kommunen, at værdien sættes til sidste års indberetning. Hvis det ikke er muligt for en kommune at indberette data fordelt på aldersgrupper imputerer Danmarks Statistik efter aftale med kommunen data for aldersfordelingen ud fra aldersfordelingen på landsplan eller sidste års aldersfordeling.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.