Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Den sociale ressourceopgørelse er opgjort siden 1972. Grundet årlige ændringer er der dog meget lille sammenfald mellem tællingen i 1972 og den nuværende. Indholdet i statistikken er løbende blevet ændret pga. lovændringer eller ønsker til ændringer fra brugerne. Yderligere var der, på grund af kommunalreformen, et databrud mellem 2006 og 2007.

International sammenlignelighed

Der kan findes lignende statistik i andre lande. Statistikkerne vil dog ikke være direkte sammenlignelige med den sociale ressourceopgørelse, da ydelser og tilbud i denne opgørelse er defineret i henhold til paragraffer i serviceloven. Statistikken er ikke baseret på en EU-forordning.

Sammenlignelighed over tid

Indholdet i den sociale ressourceopgørelse er ændret over tid. Lovændringer har betydet at indholdet i de forskellige blanketter løbende er tilrettet det nye lovgrundlag. Samtidig har ønsker fra brugerne medført ændringer til indholdet i blanketterne. Dette har medført databrud i statistikken, hvor serier i statistikbanken er tilrettet ændringer i variable, hvis det har været muligt eller serier er blevet afsluttet og erstattet af nye. Områder, som tidligere indgik i den sociale ressourceopgørelse er endvidere udgået af statistikken, da disse er overgået til forskellige dokumentationsprojekter, hvor data nu indsamles på individniveau i stedet for aggregerede data fra de enkelte kommuner. Eksempler på områder, som tidligere var en del af den sociale ressourceopgørelse, men er overgået til dokumentationsprojekter er ældreområdet, handicapområdet, kvindekrisecentre mm. På grund af kommunalreformen er der databrud mellem 2006 og 2007.

I 2020 er der et stort fald i antal dagklienter på daghjem og dagcentre med visitation (RESDHJCE). Det skyldes, at daghjem og dagcentre har været lukket ned i forbindelse med COVID19, og at der mange steder kun har være opretholdt et nødberedskab. I 2021 kan et lavere antal dagklienter igen forklares med en lavere aktivitet pga. COVID19.

Fra 2020 skal beboere i boliger til midlertidige ophold/aflastning ikke længere indgå i opgørelsen af antal beboere i blanketten vedr. pleje- og ældreboliger. Dette skyldes, at en række kommuner ikke har kunnet opgøre disse beboere, og opgørelserne fra kommunerne er derfor sket på forskelligt grundlag. I forhold til 2019 kan der for nogle kommuner forekomme ændringer i antal beboere, som skyldes denne ændring. På længere sigt forventes det derimod, at sammenligneligheden mellem kommunerne øges. Fra 2020 opgøres demensmærkede boliger ikke længere særskilt, men opgøres under permanente boliger. Dette skyldes, at alle boliger bør være demensegnede.

I 2018 og 2019 har en række kommuner skiftet fagsystem. Dette har givet problemer med at trække de ønskede oplysninger, og der er i flere tilfælde indberettet oplysninger, som har afveget fra tidligere indberettede tal. Samtidig har flere kommuner i forbindelse med indførelsen af de nye fagsystemer foretaget oprydninger i visitationen af borgere. Dette har også medført indberetninger af oplysninger, som har afveget fra tidligere data. Der kan derfor for nogle kommuner forekomme større udsving i data i 2019 i forhold til tidligere. Dette gælder især oplysninger om madservice samt pleje- og ældreboliger.

Københavns Kommune har i 2019 indberettet en stigning i antal pladser i plejehjemsboliger. Denne type boliger er under udfasning og en stigning burde ikke kunne forekomme. Dog modsvares stigningen af et fald i beskyttede boliger, som også er under udfasning. En forklaringen er, at beskyttede boliger konverteres til plejehjemsboliger i takt med at boligerne bliver ledige. En anden forklaring er, at de beskyttede boliger har været registreret forkert i deres gamle fagsystem og i det nye fagsystem nu er blevet registreret korrekt som plejehjemsboliger.

Oplysninger om særlige daginstitutioner og klubber for børn og unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne (§§ 32 og 36) bliver fra 2019 indsamlet fra kommunerne og bliver opgjort, som antallet af børn og unge, som kommunen betaler for. Tidligere blev oplysningerne indsamlet direkte fra de relevante sociale tilbud. De relevante tilbud blev hentet fra Tilbudsportalen, som er et register over alle private og offentlige tilbud i Danmark. Det har dog vist sig, at alle relevante tilbud ikke har været med i det modtagne udtræk fra Tilbudsportalen. Der vil derfor være databrud i oplysningerne om særlige daginstitutioner og klubber for børn og unge i 2019 i forhold til tidligere år. Den tidligere tabel RESSBU i statistikbanken lægges under arkiv og erstattes af RESSBU2.

Sammenhæng med anden statistik

Ikke relevant for denne statistik.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i datasættet.