Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Statistikken er en total opgørelse baseret på indberetninger fra samtlige kommuner. Indberetningerne kan i nogle tilfælde være upræcise eller svinge over år, fordi kommunerne har vanskeligt ved at trække data fra deres systemer eller ændrer registreringspraksis. Anden usikkerhed i data kan skyldes, at kommunerne er usikre på hvordan forskellige typer af tilbud skal opgøres eller at de benytter forskellige registreringsprincipper.

Samlet præcision

Der kan være tale om målefejl i enkelte kommuner, som systematisk laver den samme fejl år efter år, og derfor ikke opdages af Danmarks Statistik. Kommunerne kan lave en over eller underindberetning på visse parametre, da de kan være i tvivl om hvordan de skal opgøre forskellige typer af tilbud eller ydelser eller har svært ved at trække oplysningerne ud af deres systemer. Det er dog ikke muligt at sige, om der er tale om en konsekvent under eller overindberetning. Kommunerne anvender ikke altid samme registreringsprincipper og -former, hvilket medfører en vis usikkerhed ved sammenligninger mellem kommuner.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en total opgørelse baseret på indberetninger fra samtlige kommuner. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Statistikken er en total opgørelse baseret på indberetninger fra samtlige kommuner og alle udsendte blanketter kommer sædvanligvis ind. I enkelte tilfælde aftales det med indberetterne at genbruge tallene fra året før. Indberetningerne kan i nogle tilfælde være upræcise, fordi kommunerne har vanskeligt ved at trække de rigtige data ud af deres systemer. Det sker endvidere, at nogle kommuner ændrer registreringspraksis i deres indberetning til Danmarks Statistik eller opdager, at tidligere indberetninger har været fejlagtige. Endvidere kan systemskift i kommunerne medføre ændringer i de indberettede data. Dette kan give udsving i tidsserierne for nogle kommuner.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Danmarks Statistik forsøger at forbedre kvaliteten af de indberettede data ved at kontakte de kommuner, der indberetter data med store udsving i forhold til tidligere år. Derudover er opmærksomheden i fejlsøgningen især rettet mod spørgsmål, hvor kommunerne erfaringsmæssigt har svært ved at opgøre præcise tal. Der kan være enkelte kommuner, som indberetter forkerte data, men hvor fejlen er vanskelig at opdage. Dette er tilfældet, hvis indberetningen ikke viser større udsving over tid og hvis indberetning vurderes til at være realistisk når niveauet sammenholdes med andre lignende kommuner. Det sker endvidere, at nogle kommuner ændrer registreringspraksis i deres indberetning til Danmarks Statistik eller opdager, at tidligere indberetninger har været fejlagtige. Endvidere kan systemskift i kommunerne medføre ændringer i de indberettede data. Dette kan for enkelte kommuner give udsving i tidsserierne. Der er begrænsede muligheder for at kontrollere datakvaliteten af de indberettede data, hvis data er godkendt af de enkelte kommuner.

Kvaliteten af de data, der indsamles via blanket 78 er behæftet med større usikkerhed, da det har været vanskeligt at indhente oplysningerne fra kommunerne. Det drejer sig om plejefamilier, som offentliggøres i statistikbanktabel RESFAMPL, privat familiepleje og døgnpleje (RESFDPJ), hjemmetræning af børn og unge (RESHJMTR), Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (RESLED) samt særlige dagtilbud og klubber for børn og unge (RESSBU2).

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Eventuelle revisioner af data fra tidligere år bliver indført i statistikbanken, ved den årlige opdatering af data i statistikbanksmatricerne. Hvor mange år, der rettes tilbage i tiden, afhænger af mulighederne for at skaffe opdaterede data tilbage i tid.