Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Birgitte Lundstrøm
39 17 34 01

bls@dst.dk

Hent som PDF

Sociale ressourcer

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under emnerne:

Sociale ydelser til ældre, Udsatte børn og unge, Handicapområdet, Sundhed, lægebesøg,

Derudover indgår tallene i publikationen Statistiks Tiårsoversigt. Se mere på oplysningssiden for sociale ressourcer.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om pleje- og ældreboliger.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Følgende tabeller offentliggøres i Statistikbanken under emnerne:

Sociale ydelser til ældre:

 • RESI01: Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder, foranstaltningsart og tid
 • RESP01: Pladser på ældreområdet efter område, foranstaltningsart, pladstype og tid
 • RESMAD: Personer visiteret til madservice efter område, madservice og tid
 • RESANDHJ: Husstande, der modtager anden hjælp til pasning af døende efter region og alder
 • RESPLEJV: Plejevederlag til pasning af døende efter region, varighed, modtagere og alder
 • RESPRVHJ: Fritvalgsbevis, privat hjælper og pasning af nærtstående (hele landet) efter ydelse
 • RESDHJCE: Daghjem og dagcentre efter region og visitation

Udsatte børn og unge:

 • RESSBU2: Særlige dagtilbud og klubber for børn og unge efter område og alder
 • RESFAMPL: Konkret godkendte, generelt godkendte og netværks plejefamilier (hele landet) efter ydelse
 • RESFDPJ: Privat familiepleje og døgnpleje (hele landet) efter opholdssted

Handicapområdet:

 • RESHJMTR: Hjemmetræning af børn og unge (hele Landet) efter serviceydelser
 • RESLED: Ledsageordning for børn og unge med nedsat funktionsevne (hele Landet) efter køn og alder

Sundhed, lægebesøg:

 • RESTAND: Indskrevne i kommunal tandpleje efter område, tandplejeordning og modtagere

Adgang til mikrodata

Data indsamles som summariske data på kommuneniveau. Der er derfor ingen mikrodata på personniveau.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks generelle datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Da data til statistikken indsamles i summarisk form er der i de fleste tilfælde ikke behov for yderligere diskretionering. I visse tilfælde diskretioneres dog, hvis der er færre end tre observationer i en celle.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.