Gå til sidens indhold

Udsatte børn og unge

Her kan du finde svar på hvor mange børn i Danmark, der er anbragt, og hvor mange underretninger der bliver lavet om året. Du kan også finde statistik om støtte til børn, unge og familier, der har brug for særlig hjælp i hverdagen. Desuden kan der også findes statistik om udgifter til disse grupper.

Udvalgt statistik om Udsatte børn og unge

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Udsatte børn og unge på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Underretninger

Her kan du se, antallet af underretninger om børn, som kommunerne har modtaget pr. år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.5.2023
Opdateres næste gang
12.7.2024
Kilder

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik, som er databehandler for Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Ankestyrelsen indsamlede data fra 01.04.2014 til 31.06.2016. Underretninger indberettet fra 01.01.2016 og frem er fortrinsvist overført fra kommunernes fagsystemer til Danmarks Statistik via en webbaseret database. Kommunerne har mulighed for at tilgå indberettede data via statistikkens oplysningsside.

Anbragte børn og unge

Her kan du se, hvordan antallet af børn og unge, som er anbragt uden for eget hjem, udvikler sig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.6.2022
Opdateres næste gang
8.6.2023
Kilder

Data kommer fra kommuners fagsystemer, hvor de administrerer sager om børn og unge. Der anvendes også upload-løsning, som kan tilgås fra Danmarks Statistiks hjemmeside (virk.dk). Mellem 2006-2016 var dataindsamlingen forankret i Ankestyrelsen.

Forebyggende foranstaltninger givet til børn og unge

Den blå søjle viser antallet af børn og unge, der har modtaget forebyggende foranstaltninger. Den grønne søjle viser det samlede antal forebyggende foranstaltninger. Da nogle børn og unge kan modtage mere end en forebyggende foranstaltning, er den grønne søjle derfor højere end den blå. En forebyggende foranstaltning kan f.eks. være tilknytning til en kontaktperson eller hjælp til hele familien.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2022
Kilder

Data indberettes fra de 98 kommuner via deres administrative fagsystemer. For de forebyggende foranstaltninger kan kommunerne vælge at benytte et fagsystem, som transmitterer data direkte til Danmarks Statistik. Kommunerne kan også indberette via Danmarks Statistiks web-løsning, som de kan tilgå fra Danmarks Statistiks hjemmeside.

Udsatte børn og unge i procent af befolkningen

Her kan du se andelen af befolkningen i aldersgruppen 0-22 år, som i det seneste år har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning, fordelt på kommuner.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2022
Opdateres næste gang
8.6.2023
Kilder

Data indberettes fra de 98 kommuner via deres administrative fagsystemer. For de forebyggende foranstaltninger kan kommunerne vælge at benytte et fagsystem, som transmitterer data direkte til Danmarks Statistik. Kommunerne kan også indberette via Danmarks Statistiks web-løsning, som de kan tilgå fra Danmarks Statistiks hjemmeside.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Anbringelser af børn og unge

Statistikken belyser aktiviteterne i kommunale myndigheders anbringelser (§§ 52, 58, 75 og 76 i lov om social service, § 74a i straffeloven, § 78 i lov om fuldbyrdelse af straf mv., § 765 i retsplejeloven og §§ 36 i udlændingeloven og §14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet). Statistikken anvendes til at redegøre for omfanget af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. Statistikken er sammenlignelig fra 2011 og frem.

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge

Formålet med statistikken om forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge er at belyse hjælpeforanstaltninger ydet til børn og unge i henhold til den gældende lovgivning om særlig støtte til børn og unge. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken er udarbejdet siden april 1976. Fra 1. april 1976 til 1. juli 1998 var statistikken baseret på bistandsloven. Fra 1. juli 1998 og frem er ydelserne givet i henhold til paragraffer i lov om Social Service. Fra og med 1. januar 2020 indsamles der data om ydelser givet i henhold til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem.

Sociale ressourcer

Formålet med statistikken er at belyse de ressourcer, (kapacitet, belægning, organisation mv.), som kommuner har til rådighed i sociale tilbud mv. inden for omsorg af ældre og voksne samt særlige udsatte børn og unge. Derudover belyser statistikken sociale og sundhedsmæssige serviceydelser, der administreres af kommunerne. Ressourceopgørelsen omfatter såvel offentligt som privat ejede sociale tilbud. Den sociale ressourceopgørelse er opgjort siden 1972, men på grund af lovændringer og brugerønsker er indholdet i opgørelserne ændret over tid.

Udsatte børn og unge

Formålet med statistikken er at belyse hjælpeforanstaltninger ydet til udsatte børn og unge og deres familier, som har et behov for særlig støtte, i henhold til udvalgte paragraffer i Lov om Social Service samt disse børn og unges sociale trivsel. Hjælpeforanstaltninger dækker over anbringelse uden for hjemmet samt forebyggende foranstaltninger såsom aflastningsophold, fast kontaktperson m.fl. Statistikken er udarbejdet siden 1976, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007 og frem.

Underretninger om udsatte børn og unge

Formålet med statistikken er at belyse underretninger om børn og unge givet til kommunerne i Danmark. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken begyndte i 2015 i Ankestyrelsen og siden 2016 i Danmarks Statistik.

Brug for flere tal om Udsatte børn og unge?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Du kan her finde mere detaljerede tal, f.eks. om køn, alder, konkrete indsatser og offentlige udgifter i forbindelse med støtte til børn og unge.

Kontaktperson for denne statistik

Anne Morsing
Telefon: 39 17 31 97