Gå til sidens indhold

Anbringelser af børn og unge

Statistikken belyser aktiviteterne i kommunale myndigheders anbringelser (§§ 52, 58, 75 og 76 i lov om social service, § 74a i straffeloven, § 78 i lov om fuldbyrdelse af straf mv., § 765 i retsplejeloven og §§ 36 i udlændingeloven og §14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet). Statistikken anvendes til at redegøre for omfanget af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. Statistikken er sammenlignelig fra 2011 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunernes anbringelser og efterværn opgjort i antal anbragte børn og unge, og iværksatte anbringelser og efterværn. Statistikken opdeles på landsdele, kommuner, foranstaltning, anbringelsessted, årsag til anbringelse, årsag til ændring i anbringelsen, køn og aldersgrupper. Statistikken formidles i Statistikbanken og NYT fra Danmarks Statistik. Kommunerne har ikke givet udtryk for, at data om anbringelser i 2020-2021 skulle være påvirket af usikkerheder som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19-pandemien.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommunerne. De indsamlede data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til samtlige kommuner for validering og godkendelse af kommunernes indberetninger. Data samles i et forløbs-, hændelses- og statusregister. Forløbsregistret indeholder alle personer, der på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres første 22 leveår, har modtager støtte efter Servicelovens pargraffer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for borgere, myndigheder på kommunalt og statsligt niveau og organisationer, som grundlag for viden om anbringelser af børn og unge. Årligt bliver statistikken og udvikling i metode osv. præsenteret på Danmarks Statistiks brugerudvalg.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken dækker alle anbringelser af børn og unge. Der kan være enkelte observationer, hvor der mangler alder og køn.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 6 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken i sin nuværende form er udarbejdet for perioden fra 2011 og frem og er sammenlignelig i perioden.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Udsatte børn og unge. Se mere på statistikkens emneside Udsatte børn og unge - anbringelser.

Læs mere om tilgængelighed