Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
3917 3038

aft@dst.dk

Hent som PDF

Anbringelser af børn og unge

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommunerne. De indsamlede data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til samtlige kommuner for validering og godkendelse af kommunernes indberetninger. Data samles i et forløbs-, hændelses- og statusregister. Forløbsregistret indeholder alle personer, der på et eller andet tidspunkt, i løbet af deres første 22 leveår, har modtager støtte efter Servicelovens pargraffer.

Kilder

Data kommer fra kommuners fagsystemer, hvor de administrerer sager om børn og unge. Der anvendes også upload-løsning, som kan tilgås fra Danmarks Statistiks hjemmeside (virk.dk). Mellem 2006-2016 var dataindsamlingen forankret i Ankestyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles løbende fra 98 kommuner. Det er muligt at indberette dagligt.

Indsamlingsmetode

System-til-system indberetning eller via upload-løsning, som kan tilgås på Danmarks Statistiks hjemmeside. Der findes 3 forskellige systemleverandører DUBU, DXC, SBSYS og KMDNEXUS.

Datavalidering

Data valideres årligt i samarbejde med kommunerne.

Der laves kommuneopdelte udtræk på cpr fra databasen, som sendes til kommunerne for kontrol af, om tallene stemmer med deres virkelighed. Kommunerne har vurderet følgende og godkendt hovedtal: Anbringelser, Iværksættelser, Anbringelser med samtykke og Anbringelser i plejefamilie.

Kvartalsvist sendes der rapport, hvor kommunerne bedes rette op på misvisende og manglende data.

Der indgår som hovedregel kun godkendte data i udgivelsen, men med en note om, hvilke kommuner, der har mangelfulde data.

Når en kommune ikke kan godkende data inden udgivelse, så indledes efter udgivelsen et samarbejde om at få skabt overensstemmelse i data inden næste udgivelse.

Databehandling

Når kommunerne har godkendt deres indberetninger, lægges data til rette i registre med forløb, hændelser og status.

De forskellige indberetningssystemer skal leve op til kravene om Databekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Alder beregnes ultimo året.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.