Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik.
Annesofie Thorup Olesen
3917 3038

aft@dst.dk

Hent som PDF

Anbringelser af børn og unge

Statistikken i sin nuværende form er udarbejdet for perioden fra 2011 og frem og er sammenlignelig i perioden.

International sammenlignelighed

Der findes opgørelser over børn og unge, som anbringes på institutioner eller i plejefamilier i mange andre lande. Statistikken er dog ikke underlagt nogen EU regulering eller udarbejdes efter andre internationale retningslinjer. Statistikken kan derfor ikke sammenlignes direkte internationalt.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden 1977, men på grund af lovændringer i henholdsvis 1985, 1993, 2006 og 2019 er statistikken ikke direkte sammenlignelig gennem alle årene. Siden 1. januar 2018 følger statistikken og dataindsamlingen følger databekendtgørelsen (link) om dataindberetninger på socialområdet, hvor der halvårligt kan komme ændringer til dataindsamlingen.

Efter ændringer i bistandsloven pr. 1. januar 1985 udgik anbringelse efter loven om "henstilling eller pålæg om døgnophold", hvorefter samtlige døgnanbringelser fik hjemmel i de almindelige anbringelsesparagraffer, dvs. anbragt uden for hjemmet enten med eller uden forældrenes samtykke.

Fra januar 1993, indebar lovændringer, at visse former for støtte, som tidligere blev betragtet som anbringelse uden for hjemmet, blev flyttet til gruppen af forebyggende foranstaltninger. Samtidig blev indført en række nye forebyggende foranstaltninger. De mange samtidige ændringer vedrørende dataindsamlingen for 2006 - anbringelsesreform, ny indberetningsmetode vedr. anbringelser samt kommunalreformen - medførte et betydeligt databrud og gav også vanskeligheder med kvaliteten af indberetningerne.

I 2019-2020 blev generelt godkendte plejefamilier om-kategoriseret til hhv. almen, forstærket og specialiseret plejefamilie. Om-kategoriseringen forårsager et fald i antallet af anbringelser i generelt godkendte plejefamilier svarende til stigningen i almen, forstærket og specialiseret plejefamilie.

Data om anbringelser i forbindelse med ungdomskriminalitet indsamles fra 2020.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken har sammenhæng med statistik om forebyggende foranstaltninger, da familien og barnet/den unge skal tilbydes forebyggende foranstaltninger, før kommunen tager tiltag til, at barnet/den unge anbringes. Statistikken har sammenhæng med underretninger, da en underretning kan være en forløber for, at et barn anbringes.

Intern konsistens

Indberetningerne fra forskellige kilder følger normalt de samme indberetningsskemaer. Ved ændringer i skemaerne kan der opstå forskelle som følge af, at leverandørerne ikke kan få implementeret ændringerne til samme tid. I disse overgangsperioder vil svarkategorierne fra de gamle skemaer bliver oversat til de nye kategorier.