Gå til sidens indhold

Underretninger om udsatte børn og unge

Formålet med statistikken er at belyse underretninger om børn og unge givet til kommunerne i Danmark. Statistikken anvendes til politikforberedelse, i den offentlige debat og til forskning. Statistikken begyndte i 2015 i Ankestyrelsen og siden 2016 i Danmarks Statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af underretninger om børn og unge under 18 år. Statistikken indeholder antal underretninger, barnets alder og køn, dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem der underretter), årsagen/baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om) samt administrationskommune. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Kommunerne indberetter data om underretninger til Danmarks Statistik. Data modtages via system-til-system løsninger, indtastes via en webindberetning eller uploades via en FTP løsning. Opgørelser med modtaget data fra et givent år fremsendes til kommunerne. I samarbejde med Danmarks Statistik rettes data med fejl og efterfølgende godkender kommunerne data som værende et retvisende udtryk for antal underretninger det pågældende år. Denne proces kaldes validering af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for forskere, journalister, sociale myndigheder (herunder ministerier og kommunerne selv) og andre, som interesserer sig for at undersøge udsatte børn og unge.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens usikkerhed er lav, men bortfald og målefejl medfører minimal bias.

Tallene godkendes af kommuner, der er generel en lille usikkerhed.

Statistikbankens tal genudgives to år tilbage i tiden. Genudgivelsen består hovedsageligt af mindre rettelser af bortfald og målefejl og forandrer ikke det samlede billede.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives senest 9 måneder efter referenceperiodens afslutning.

Underretningsstatistikken for 2020 var planlagt til udgivelse 22. juni 2021, men blev forsinket og først udgivet 16. august 2021.

Underretningsstatistikken for 2021 og 2022 udgives planmæssigt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden, når der tages højde for saneringen i 2017, som bestod i reduktion af antal underretter- og årsagskategorier, og en stigende datakvalitet, særligt fra 2016 til 2017. Disse kategorier er blevet rettet tilbage i tid for sammenlignelighedens skyld. Tilføjelsen af nye årsager i 2022 giver en ringere bagudrettet sammenlignelighed, men disse tilføjelser er af mindre supplerende karakter, og erstatter ikke forrige indberetninger.

I modsætning til Danmarks Statistiks andre statistikker vedrørende udsatte børn og unge (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) er underretningsstatistikken en opgørelse over hele året og ikke en statusopgørelse. Derfor er den årlige tælling direkte sammenligneligt bagudrettet.

Statistikken er til dels sammenlignelig internationalt, fx. med tilsvarende statistikker for Sverige, Norge og i nogen grad Finland.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for underretninger som tabellerne: - UND1 - UND2 - UND3 - LABY16

Se også emnesiden for udsatte børn og unge. Det er muligt at købe skræddersyede løsninger om underretninger hos DST Consulting eller få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed