Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Vincent Holler Gadegaard
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er en årlig opgørelse af underretninger om børn og unge under 18 år. Statistikken indeholder antal underretninger, barnets alder og køn, dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem underretter), årsagen/baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om) samt administrationskommune. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med en underretning er, at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Alle borgere har pligt til at underrette kommunen ved bekymring eller mistanke om mistrivsel. Offentligt ansatte, der arbejder med børn og unge under 18, har siden 2010 haft skærpet underretningspligt (Serviceloven § 153). Kommunen skal ved modtagelse af en underretning tage stilling til, hvilke tiltag der skal tages på baggrund af underretningen, hvis nogen. Formålet med underretningen er hurtigst muligt at kunne sætte ind med støtte til barnet inden problemet vokser.

Statistikken blev første gang udgivet i 2015 og udgives årligt som tre statistikbanktabeller, et register til forsknings- og ministerieordningen og en Nyt artikel fra Danmarks Statistik. Statistikbankstabellerne indeholder oplysninger om antallet af årlige underretninger, antallet af børn og unge, der underrettes om, antallet af årsager til underretninger, hvem der har foretaget underretningen og barnet eller den unges alder og køn. Oplysningerne er fordelt på kommuner. Overordnet kan man sige, at de tre statistikbankstabeller besvarer spørgsmålene: Hvor mange underretninger? (UND1); Hvor mange børn? (UND2); Hvor mange årsager? (UND3). Registret indeholder samme oplysninger på individ-niveau. For underretninger om ufødte børn indgår oplysninger om den vordende mor i registret. Variable og værdisæt er beskrevet i statistikdokumentationssystemet Times.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er fordelt på kommuner, køn, barnets alder (ultimo året), hvem der har underrettet, årsag til underretning samt antal underretninger pr. barn indenfor året. Læs mere om Danmarks Statistiks klassifikation kommuner (v1:2007-). Aldersintervallerne i statistikbanktabellerne for antallet af underretninger (UND1) og antal børn, der bliver underrettet om (UND2), anvender 1 års intervaller, mens tabellen med årsager (UND3) anvender 5 års intervaller.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Handlekommune: Den kommune, der modtager underretningen og skal træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger, hvis nogen, der skal tages som opfølgning på underretningen. Også kaldt administrationskommune.

Underretning: En henvendelse til en kommune fra en privatperson eller fagprofessionel. Formålet med en underretning er, at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Enheder

Underretninger.

Population

Alle underretninger om børn og unge under 18 år samt ufødte børn modtaget af kommuner i Danmark.

Geografisk dækning

Alle Danmarks kommuner (eksklusiv Grønland og Færøerne).

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

01.01.2021 til 31.12.2021.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles af Danmarks Statistik med hjemmel i §6 i Lov om Danmarks Statistik. Kommunerne registrerer underretninger efter §§ 152, 153 og 154 i Serviceloven. Indberetning og indsamling af data reguleres i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. Statistikken er ikke EU-reguleret.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på kommunernes administrative sagsbehandlersystemer. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Kommunerne oplever dog en arbejdsbyrde forbundet med den årlige validering af data.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden om underretninger eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.