Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Marko Malic
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er en årlig opgørelse af underretninger om børn og unge under 18 år. Statistikken indeholder antal underretninger, barnets alder og køn, dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem der underretter), årsagen/baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om) samt administrationskommune. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med en underretning er at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn mellem 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Alle borgere har pligt til at underrette kommunen ved bekymring eller mistanke om mistrivsel. Offentligt ansatte, der arbejder med børn og unge under 18, har siden 2010 haft skærpet underretningspligt (Serviceloven § 153). Kommunen skal ved modtagelse af en underretning tage stilling til, hvilke tiltag der skal tages på baggrund af underretningen, hvis nogen. Formålet med underretningen er hurtigst muligt at kunne sætte ind med støtte til barnet inden problemet vokser.

Statistikken blev første gang udgivet i 2015, og udgives årligt som tre statistikbanktabeller, et register til forsknings- og ministerieordningen og en Nyt artikel fra Danmarks Statistik. Statistikbankstabellerne indeholder oplysninger om antallet af årlige underretninger, antallet af børn og unge, der underrettes om, antallet af årsager til underretninger, hvem der har foretaget underretningen og barnet eller den unges alder og køn. Oplysningerne er fordelt på kommuner. Hver af de tre statistikbankstabeller har forskellige populationer som belyser emnet forskelligt:

  • UND1: viser det totale antal underretninger og deres underrettere

  • UND2: viser antallet af børn og unge, der er blevet underrettet om

  • UND3: viser hvor mange årsager, der er givet til underretninger

  • LABY16: viser andelen af børn og unge, der er blevet underrettet om

Registret indeholder samme oplysninger på individ-niveau. For underretninger om ufødte børn indgår oplysninger om den vordende mor i registret. Variable og værdisæt er beskrevet på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er fordelt på kommuner, køn, barnets alder (ultimo året), hvem der har underrettet, årsag til underretning samt antal underretninger pr. barn indenfor året. Læs mere om Danmarks Statistiks klassifikation kommuner (v1:2007-) og kommunegrupper. Aldersintervallerne i statistikbanktabellerne for antallet af underretninger (UND1) og antal børn, der bliver underrettet om (UND2), anvender 1 års intervaller, mens tabellen med årsager (UND3) anvender 5 års intervaller.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Administrationskommune (handlekommune): Den kommune, der modtager underretningen og skal træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger, hvis nogen, der skal tages som opfølgning på underretningen.

Underretning: En henvendelse til en kommune fra en privatperson eller fagprofessionel. Formålet med en underretning er, at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Enheder

Statistikkens grundenhed er underretninger.

Population

Alle underretninger om børn og unge under 18 år samt ufødte børn modtaget af kommuner i Danmark. Underretninger kan også indleveres til ankestyrelsen. Disse indgår ikke i statistikken.

Geografisk dækning

Alle Danmarks kommuner (eksklusiv Grønland og Færøerne). Læsø kommune indberettes af Frederikshavn kommune.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

I statistikbanken findes der tre forskellige målenheder:

  • UND1 viser det totale antal underretninger og deres underrettere
  • UND2 viser antallet af børn og unge som har modtaget en underretning
  • UND3 viser hvor mange årsager der er givet til underretninger
  • LABY16 viser andelen af børn og unge mellem 0-18 år, som har modtaget en underretning

Registret indeholder samme oplysninger på individ-niveau

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles af Danmarks Statistik med hjemmel i §6 i Lov om Danmarks Statistik. Kommunerne registrerer underretninger efter §§ 152, 153 og 154 i Serviceloven. Indberetning sker i henhold til § 82 og § 84 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Indberetning og indsamling af data reguleres i gældende Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Statistikken er ikke EU-reguleret.

Indberetningsbyrde

For de data der kommer direkte fra fagsystemerne er der ingen indberetningsbyrde. De kommuner, der supplerer med manuelle indberetninger har en ikke nærmere estimeret indberetningsbyrde.

Alle kommuner oplever dog en arbejdsbyrde forbundet med den årlige validering.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside, Udsatte børn og unge, eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.