Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Marko Malic
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Kommunerne indberetter data om underretninger til Danmarks Statistik. Data modtages via system-til-system løsninger, indtastes via en webindberetning eller uploades via en FTP løsning. Opgørelser med modtaget data fra et givent år fremsendes til kommunerne. I samarbejde med Danmarks Statistik rettes data med fejl og efterfølgende godkender kommunerne data som værende et retvisende udtryk for antal underretninger det pågældende år. Denne proces kaldes validering af data.

Kilder

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik, som er databehandler for Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Ankestyrelsen indsamlede data fra 01.04.2014 til 31.06.2016. Underretninger indberettet fra 01.01.2016 og frem, er fortrinsvist overført fra kommunernes fagsystemer til Danmarks Statistik via en webbaseret database. Kommunerne har mulighed for at tilgå indberettede data via statistikkens oplysningsside.

Indsamlingshyppighed

De fleste kommuner indberetter data dagligt, mens enkelte kommuner indberetter ugentligt, månedligt eller årligt.

Indsamlingsmetode

Kommunerne kan indberette via Danmarks Statistiks webindberetning eller direkte via kommunernes sagsbehandlingssystemer overført via system-til-system-indberetning.

Alle indberetninger samles dagligt på en webdatabase, hvor kommunerne har adgang til egne data. Her kan de rette i og slette indberettede underretninger. Enkelte kommuner indberetter ved indsendelse af datasæt til FTP-server med underretninger for hele indsamlingsperioden og enkelte kommuner har indberettet gennem en parser for at afhjælpe problemer i system-til-systemindberetningen.

Datavalidering

Data valideres årligt. Ved valideringsprocessens start udsender Danmarks Statistik cpr-lister og summariske opgørelser til kommunerne med formål om at fælles forbedre datakvaliteten. Kommunerne forholder sig til det udsendte og godkender eller afviser som et retvisende udtryk for kommunens underretninger. Ved afvisning går Danmarks Statistik og kommunen i dialog om og arbejder med uoverensstemmelserne indtil kommunen kan godkende data. Når en kommune ikke kan godkende data inden udgivelse, indledes efter udgivelse et samarbejde, om at få skabt overensstemmelse i data inden næste udgivelse. Som hovedregel indgår ikke-godkendte data i udgivelser, men med en note om, hvilke kommuner, der ikke har godkendt data.

Databehandling

Data fra de forskellige indberetningsløsninger samles i ét register. Hver indberetning skal leve op til kravene i den gældende Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, hvor underretninger fremgår af kapitel 4 og bilag 3. Ensretningen efter kravene i bekendtgørelsen muliggør enkel integration af data. Kategorier er ved indberetning allerede grupperet i henhold til nævnt databekendtgørelse. Der er derfor ingen større beregninger bag udgivelsen.

Data fra før kategori-saneringen i 2017 om-kategoriseres til at følge gældende krav for dataindberetninger. Ved validering rettes eventuelle fejl i manglende værdier.

Korrektion

Korrektion anvendes ikke.