Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Rebecca Beatrix Clarke
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Kommunerne indberetter data om underretninger til Danmarks Statistik. Data modtages dagligt via system-til-system løsninger, indtastes via hjemmeside eller uploades via en FTP løsning. Data valideres årligt i samarbejde med kommunerne, der godkender egne indberetninger.

Kilder

Kommunerne indberetter underretninger om børn og unge til Danmarks Statistik, som er databehandler for Social- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen indsamlede data fra 01.04.2014 til 31.06.2016. Underretninger indberettet fra 01.01.2016 og frem er fortrinsvist overført fra kommunernes fagsystemer til Danmarks Statistik via en webbaseret database. Kommunerne har desuden mulighed for at tilgå indberettede data via virk.dk fra statistikkens oplysningsside.

Indsamlingshyppighed

Kommunerne kan indberette dagligt, men enkelte kommuner indberetter for længere perioder ad gangen.

Indsamlingsmetode

Kommunerne kan indberette via Danmarks Statistiks indberetningshjemmeside eller direkte via kommunernes sagsbehandlingssystemer overført via system-til-system-indberetning. Alle indberetninger samles dagligt på en webdatabase, hvor kommunerne har adgang til egne data. Her kan de rette i og slette indberettede underretninger. Enkelte kommuner indberetter ved indsendelse af datasæt til FTP-server med underretninger for hele indsamlingsperioden og enkelte kommuner har indberettet gennem en parser for at afhjælpe problemer i system-til-systemindberetningen.

Datavalidering

Data valideres årligt. Ved valideringsprocessens start udsender Danmarks Statistik cpr-lister og summariske opgørelser til kommunerne. Kommuner forholder sig til det udsendte og godkender eller afviser udsendte som et retvisende udtryk for kommunens underretninger. Ved afvisning går Danmarks Statistik og kommunen i dialog om og arbejder med uoverensstemmelserne til kommunen kan godkende data. Når en kommune ikke kan godkende data inden udgivelse, indledes efter udgivelse et samarbejde om få skabt overensstemmelse i data inden næste udgivelse. Som hovedregel indgår ikke-godkendt data i udgivelser, men med en note om, hvilke kommuner, der ikke har godkendt data.

Databehandling

Data fra de forskellige indberetningsløsninger integreres. Hver enkelt indberetning skal leve op til kravene i den gældende Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet. Ensretningen efter kravene i bekendtgørelsen muliggør enkel integration af data.

I 2017 gennemgik statistikken en sanering ved at reducere underretter- og årsagskategorierne fra hhv. 16 til 11 og 29 til 16. Under databehandlingen konverteredes de tidligere kategorier for underretter-kategorier og underretningsårsager til de nye kategorier, som er gældende efter saneringen. To helt nye underretningsårsager blev desuden oprettet. Se mere i oversigterne til konvertering fra gamle til nye underretningsårsager og underretter-kategorier.

Korrektion

Korrektion anvendes ikke.