Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Marko Malic
39 17 39 74

underret@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden, når der tages højde for saneringen i 2017, som bestod i reduktion af antal underretter- og årsagskategorier, og en stigende datakvalitet, særligt fra 2016 til 2017. Disse kategorier er blevet rettet tilbage i tid for sammenlignelighedens skyld. Tilføjelsen af nye årsager i 2022 giver en ringere bagudrettet sammenlignelighed, men disse tilføjelser er af mindre supplerende karakter, og erstatter ikke forrige indberetninger.

I modsætning til Danmarks Statistiks andre statistikker vedrørende udsatte børn og unge (anbringelser og forebyggende foranstaltninger) er underretningsstatistikken en opgørelse over hele året og ikke en statusopgørelse. Derfor er den årlige tælling direkte sammenligneligt bagudrettet.

Statistikken er til dels sammenlignelig internationalt, fx. med tilsvarende statistikker for Sverige, Norge og i nogen grad Finland.

International sammenlignelighed

Der findes lignende statistiker opgørelser over underretninger vedr. børn og unge i mange andre lande. Statistikken er dog ikke underlagt nogen EU regulering eller udarbejdes efter andre internationale retningslinjer. Statistikken kan således sammenlignes internationalt med visse forbehold.

Sammenlignelighed over tid

Data er offentliggjort for perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 31. december 2022, først af Ankestyrelsen og fra 2016 af Danmarks Statistik. Data er sammenlignelig for hele perioden, når der tages højde for saneringen i 2017, som bestod i reduktion af antal underretter- og årsagskategorier, og en stigende datakvalitet, særligt fra 2016 til 2017. Datakvaliteten er steget som følge af intensiveret validering.

I 2017 gennemgik statistikken en sanering ved at reducere underretter- og årsagskategorierne fra hhv. 16 til 11 og 29 til 16. Under databehandlingen konverteredes de tidligere kategorier for underretter-kategorier og underretningsårsager til de nye kategorier, som er gældende efter saneringen. To helt nye underretningsårsager blev desuden oprettet senere. Se mere i oversigterne til konvertering fra gamle til nye underretningsårsager og underretter-kategorier.

Godkendelsesstatus og bemærkninger til tallene fra 2017-2022:

2022: Alle 98 kommuner har godkendt. Næstved kommune er bekendt med en usikkerhed på 60 underretninger.

2021: Alle 98 kommuner har godkendt. Antallet af underretninger for Randers kommune er underestimeret med 70 underretninger. Syddjurs har identificeret og slettet 300 dobbeltindberetninger, så deres totale antal underretninger ligger lavere sammenlignet med tidligere.

2020: Alle 98 kommuner har godkendt.

2019: Alle 98 kommuner har godkendt. I 2019 er det konstateret, at i hvert fald én kommune alene har registreret én underretningsårsag pr. underretning - også når flere underretningsårsager har været relevante. Formuleringen om angivelse af årsager i databekendtgørelsen er tydeliggjort og korrekt registreringspraksis kommunikeret til kommunerne. Derfor forventes det, at denne årsag til underestimering af underretningsårsager formindskes fremadrettet. I 2019 er Danmarks Statistik blevet opmærksom på, at i hvert fald en kommune (Randers kommune) registrerer underretninger i 2 forskellige afdelinger og kun har indberettet underretninger fra en af disse i hele indsamlingsperioden. Antallet af underretninger for Randers kommune er derfor underestimeret som følger: 2016: 41, 2017: 19, 2018: 32, 2019: 39, 2020: 78, 2021: 70. I 2019 er Danmarks Statistik desuden blevet opmærksom på, at underretninger fra Læsø kommune i perioden 2016-2018 er opgjort som underretninger fra Frederikshavn. Der er tale om få underretninger, og fejlen vil blive rettet fremadrettet.

2018: 94 kommuner har godkendt. Aalborg, Gribskov, Horsens og Sønderborg kommune har ikke godkendt. For både Gribskov og Sønderborg er antallet af underretninger underestimeret. For 2018 har Gribskov, Horsens og Sønderborg kommune har ikke godkendt indberetninger for 2018. For både Gribskov og Sønderborg er tallene underestimeret. For Horsens kan tallene være over- eller underestimeret.

2017: 97 kommuner har godkendt. Aalborg har af IT-tekniske årsager ikke kunne godkende. Antallet af underretninger i Ikast-Brande Kommune for 2017 er overestimeret.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken har sammenhæng med de øvrige statistiker om udsatte børn og unge, da en underretning kan være en forløber for, at et barn modtager en forebyggende indsats eller anbringes. Det er værd at bemærke, at statistikken omhandler underretninger i løbet af året. De øvrige statistikker om udsatte børn og unge, er primært statusopgørelser for hele året.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.