Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen er en årlig opgørelse af danskernes adgang og brug af internettet, nye teknologier og digitale løsninger. Undersøgelsen belyser emner såsom e-handel, digital selvbetjening, underholdning, sociale medier, Internet of Things, it-sikkerhed og privacy, e-læring og lignende. Statistikken opgøres både for befolkningen som helhed men også efter køn, alder, beskæftigelse, familietypen og indkomst. Geografisk fordeles statistikken på regioner.

Indholdsbeskrivelse

Formålet med It-anvendelse i befolkningen er at belyse it og digital adfærd i befolkningen og at følge udviklingen. It-anvendelse i befolkningen blev gennemført første gang i januar 2001. Statistikken har været genstand for en del ændringer undervejs, for bedre at kunne afspejle den hastige udvikling inden for it og digitalisering. Undersøgelsen bygger på et samarbejde, som muliggør internationale sammenligninger, idet skemaet er baseret på et fælles EU-spørgeskema. Fra 2010 udvides undersøgelsen med en række nationale spørgsmål pga. stigende interesse for at måle digitalt adfærd i en dansk kontekst. Fra 2021 gennemføres undersøgelsen som to separate surveys, en EU-undersøgelse, som primært indeholder EU-spørgsmål og en dansk undersøgelse, som primært indeholder nationale spørgsmål.

IT-anvendelse i befolkningen 2023. National del. Spørgeskema.pdf

IT-anvendelse i befolkningen 2023. EU-del. Spørgeskema.pdf

Grupperinger og klassifikationer

Statistikkens baggrundsvariable inddeles efter køn, aldersgrupper, uddannelse, indkomstgruppe samt geografisk på regioner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Internet of Things: Internetopkoblet udstyr, fx Smart-tv, køleskab, ur, termometer, alarmsystem

Befolkningen: Når der i undersøgelsen tales om befolkningen, er der tale om befolkningen i alderen 16-89 år.

Velfærdsteknologi: Teknologiske hjælpemidler i form af produkter eller ydelser der bruges inden for fx pleje- og ældreområdet

Streaming: Streaming er at se eller høre indhold på internettet via en browser, fx en serie eller musiknummer, uden af hente eller gemme filen på sin enhed fx pc.

Cloud computing: Cloud-tjenester er enten tjenester på internettet, hvor man kan gemme data på en ekstern server, fx billeder, film, musik eller dokumenter, eller software-applikationer, hvor programmerne ikke ligger lokalt, men på en ekstern server.

Husholdning: Husholdningsbegrebet omfatter én eller flere personer der bor i samme bolig og som er i familie med hinanden (herunder også samlevende par), idet der dog højest kan være ét ægtepar eller samlevende par i familien.

Person: Personer bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i alderen 16-89 år, således som det er opgjort i Det Centrale Personregister (CPR). Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen.

Cookies: Cookies indsamler og gemmer oplysninger om hvad man foretager sig på nettet

Digital markedsplatform: En digital platform formidler kontakt mellem køber og sælger, fx Facebook Marketplace, http://www.dba.dk, eBay etc.

Deleøkonomi: Transaktion mellem privatpersoner, fx via AirBnB og GoMore, hvor en privatperson deler sit eje eller sin tid for andre - ofte mod betaling

Download: Download er at hente eller gemme en kopi af en fil, fx fra en browser

Sociale medier: Sociale netværkstjenester, fx TikTok, Instagram, Facebook, hvor man snakker sammen online og deler lyd, billeder eller videoer

Enheder

Statistikken opgøres på personer. Der er enkelte spørgsmål rettet mod familien eller husstanden i stedet for personen.

Population

Populationen i undersøgelsen er personer fra 16 til 89 år bosat i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), således som den er opgjort i Det Centrale Personregister (CPR). Personer uden registreret bopæl i CPR indgår således ikke i undersøgelsen. Frem til og med 2009 dækkede undersøgelsen kun personer i alderen 16 til 74 år. Fra 2010 til 2020 dækkede undersøgelsen 15-89-årige. I 2021 omfatter statistikken to undersøgelser; det er hhv. EU-undersøgelsen med personer fra 16 til 74 år og en national undersøgelse med personer fra 15 til 89 år.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2001 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent af hele befolkningen. Tallene kan også offentliggøres på andre andele fx 'procent af internetbrugere' eller 'procent af personer, der har handlet online inden for de seneste 3 mdr. og lignende.

Referencetid

Data indsamles ved webformular og telefoninterviews. Fordelingen er ca. 80 pct. webformular og ca. 20 pct. telefoninterviews. Indtil 2006 blev interviewene foretaget hver måned fra januar til april med referenceperioden den forrige måned. Fra 2007 foretages dataindsamlingen i marts-maj med referenceperioden de sidste tre måneder'. Enkelte spørgsmål har referenceperiode det sidste år.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Gældende EU-retsakt: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98.

Indberetningsbyrde

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.