Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder alder og køn. Hver besvarelse påføres en personvægt, som korrigerer for et evt. skævt bortfald i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved regressionsestimat.

Kilder

Undersøgelsen er spørgeskemabaseret. EU-delen af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4000 gennemførte interviews - indsamlet i marts-juni 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-74 år.

Den nationale del af undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 4.000 gennemførte interviews indsamlet i marts-august 2023, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen alderen 15-89 år.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Web-skema og telefoninterviews. Fra 2008 til nu har respondenterne mulighed for at vælge at indberette via web-skema. Før 2018 blev undersøgelsen indsamlet via telefoninterviews, hvor respondenterne blev spurgt til deres internetadgang og -brug.

Respondenternes baggrundsoplysninger indhentes fra registerdata.

Datavalidering

Data sammenlignes med resultater fra året før.

Databehandling

Data sammenlignes med resultater fra året før og der tjekkes om filtre er rigtige. Indtil 2006 blev stikprøven efter indsamling af data post-stratificeret efter køn, alder, civilstand og bruttoindkomst. Inden for hver gruppe opregnes ved at gange med en personvægt. Personvægten er lig forholdet mellem det samlede antal personer i CPR, der tilhører den betragtede gruppe, og antallet af respondenter i gruppen. Anvendelsen af denne metode korrigerer delvist for skævt bortfald i stikprøven. Dertil kommer, at når der udtrækkes en ny tilfældig stikprøve hver måned, kan stikprøverne for hver måned lægges sammen, og den statistiske usikkerhed formindskes. Fra 2007 bliver stikprøven efter indsamling af data grupperet efter bl.a. køn, alder, civilstand, familiesammensætning og bruttoindkomst. Inden for hver gruppe opregnes ved at gange med en personvægt. Personvægten udregnes ved at se på forholdet mellem det samlede antal personer i CPR og antallet af respondenter i gruppen. Denne vægt bliver så justeret op og ned alt efter sammensætningen i opregningspopulation med et regressionsestimat. Anvendelsen af denne metode korrigerer delvis for skævt bortfald i stikprøven.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.