Gå til sidens indhold

It-anvendelse i befolkningen

Formålet med statistikken IT-anvendelse i befolkningen er at belyse befolkningens digitale adfærd. Statistikken er udarbejdet siden 2001, og hed 'Befolkningens brug af internet' frem til 2011. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig fra 2008 og frem.

Indhold

It-anvendelse i befolkningen er en årlig opgørelse af danskernes adgang og brug af internettet, nye teknologier og digitale løsninger. Undersøgelsen belyser emner såsom e-handel, digital selvbetjening, underholdning, sociale medier, Internet of Things, it-sikkerhed og privacy, e-læring og lignende. Statistikken opgøres både for befolkningen som helhed men også efter køn, alder, beskæftigelse, familietypen og indkomst. Geografisk fordeles statistikken på regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder alder og køn. Hver besvarelse påføres en personvægt, som korrigerer for et evt. skævt bortfald i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved regressionsestimat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af den brede befolkning, myndighederne, interesseorganisationer, journalister mv. som grundlag for politiske tiltag, analyser, artikler, prognoser, eksamensprojekter osv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsen er baseret på simple tilfældige udvalgte stikprøver, og resultaterne er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. For hele befolkningens adgang til internet er usikkerheden dog begrænset, da dækningsgraden her er stor. Usikkerheden afspejler variationer i de indsamlede data i forhold til stikprøvens størrelse. Hvis alle personer/familier var identiske mht. adgang til og brug af internet, ville en stikprøve på 1 i princippet være tilstrækkelig.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives en gang årligt, ultimo juni, og publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Ved sammenligning mellem de enkelte års tællinger skal der tages højde for ændringer i undersøgelses-populationens sammensætning. Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives hvert år i Nyt fra Danmarks Statistik. I statistikbanken offentliggøres tal for 2023 i tabellerne BEBRIT og FABRIT. Derudover indgår tallene i Årspublikation (fra og med 2009), Årspublikation med EU-sammenligninger (fra og med 2012), Statistisk Årbog, Tiårsoversigten samt Eurostats database.

Læs mere om tilgængelighed