Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

Statistikken formidles gennem Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken. Statistikken har desuden emneside med analyser og artikler. Yderligere udgives fast tabeller om indkomster i Statistisk Tiårsoversigt

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik om indkomster for personer.

Publikationer

På vores nyhedsside kan man finde analyser og artikler. - Indkomststatistik i Statistikbanken - Årlig temapublikation om indkomster (seneste udgave vedr. 2014-indkomsterne)

Yderligere udgives fast tabeller om indkomster i publikationerne: - Statistisk Tiårsoversigt - Statistisk Årbog

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet "Arbejde, Indkomst og Formue".

Adgang til mikrodata

Gennem Danmarks Statistiks forskerordning er det muligt at få adgang til statistikkens mikrodata i anonymiseret form. Arbejdet med mikrodata foregår udelukkende på Danmarks Statistiks servere og kun aggregerede data kan sendes hjem.

Anden tilgængelighed

Der kan bestilles skræddersyede opgaver mod betaling af omkostningerne. Læs mere her.

Der findes også indkomstopgørelser på Eurostats hjemmeside. Bemærk dog at statistikkerne ikke er fuldt sammenlignelige på grund af andre husstands- og indkomstdefinitioner, samt at Eurostats opgørelser er baseret på en stikprøve.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Af hensyn til diskretion er Christiansø placeret under Bornholm i vores offentliggørelser. Derudover sikrer passende diskretionsgrænser, at det ikke muligt at identificere enkeltpersoner ud fra statistikkens offentliggørelser.

Reference til metodedokumenter

Det er muligt at finde overordnede begrebsforklaringer på vores emneside. Forskere med behov for mere detaljeret information kan finde den i Times-dokumentationen. - Personindkomst i times - Familieindkomst i times

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.