Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

Kvaliteten af data er overordnet meget høj, da hovedkilden til data er SKAT, hvor de fleste oplysninger er blevet valideret af både myndighed og skattebetaleren. Elementer som lotterigevinster og sorte indkomster er ikke dækket af statistikken.

Statistikken 2022 bygger på data fra august efter årets afslutning. Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken.

Samlet præcision

Indkomstoplysningerne i SKATS registre tages i denne statistik som udtryk for de faktiske indkomster. Det skal hertil bemærkes, at fx sort arbejde og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger primært i form af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil er heller ikke en del af statistikken.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse baseret på administrative registeroplysninger. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Varmehjælp er imputeret i 2020 på grund af manglende dataleverance Den midlertidige børnecheck(MBT) blev indført med tilbagevirkende kraft fra august 2019 og blev udbetalt første gang i 2020. Den er med for hele 2020. Men de udbetalinger som vedrører 2019 indgår ikke. Dette har primært en effekt på antallet af relativt fattige børn, hvor 1.300 børn færre børn er i relativ fattigdom, hvis de 5 måneders MBT indregnes. En reduktion fra 56.197 til 55.143 under den grænse.

Det skal bemærkes, at fx ikke-skattepligtige gaver, sort arbejde, uregistrerede indkomster fra deleøkonomi og fejlbehæftede/mangelfulde indberetninger til SKAT vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger, fx i form af forsikringsudbetalinger og gevinster på spil, er heller ikke en del af statistikken. Disse mangler giver risiko for bias i forhold til grupper, der har indkomster, som ikke er oplyst til SKAT, eller blot ikke er skattepligtige, som samtidig ikke er udbetalt af en offentlig myndighed.

I statistikken indgår imputeret lejeværdi af egen bolig. Dette er en teoretisk opgørelse af den indirekte indkomst, en boligejer har i form af sparet husleje. Den kan ikke fastsættes med fuld præcision. Det udtræk, som denne statistik for 2022 bygger på, trækkes i november efter årets afslutning. Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke revideres løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del ikke er færdiglignede på udtrækstidspunktet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på data for hele befolkningen, som den er registret i CPR. Derfor er der ingen stikprøveusikkerhed forbundet med statistikken. Danmarks Statistik har ikke information om alle typer af indkomst. Det bør fx bemærkes, at sort arbejde og andre mangelfulde indberetninger til SKAT samt lejeindtægter under grænsen for beskatning vil bevirke, at der ikke bliver fuldstændig sammenfald mellem de faktiske indkomster og indkomsterne, som de opgøres i denne statistik. Engangsudbetalinger primært i form af forsikringsudbetalinger og gevinster/tab på spil er heller ikke en del af statistikken.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der foretages ikke løbende revisioner af indkomststatistikken. Dele af statistikken offentliggøres dog i A-indkomststatistik (foreløbig) ca. fem måneder før denne statistiks udgivelse. Forskellen på A-indkomsten (som indeholder oplysninger om løn og overførsler) i den foreløbige og endelige statistik har siden 2008 været på under 0,12 pct. A-indkomsten, som ikke rummer fx overskud af selvstændig virksomhed og formueindkomster, udgør mellem 85 og 90 pct. af den samlede indkomst før skat.

Fejl rettes løbende, hvis de har et omfang, der påvirker statistikken. Men over tid opstår løbende behov for ændringer af statistikken, enten fordi vi bliver opmærksomme på mangler eller uhensigtsmæssigheder, og fordi nogle indkomsttyper/overførsler (fx SP og de gamle kapitalpensioner) udgår, og nye kommer til. Når behovet for ændringer er tilstrækkelig stort, laves der større revisioner i det omfang, vi har tid og ressourcer hertil. Den seneste større revision blev gennemført i 2013. Læs mere om denne revision.