Gå til sidens indhold

Indkomststatistik

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jarl Quitzau og Uwe Pedersen.
tlf. 39 17 35 94, 39 17 34 24

jaq@dst.dk, uwp@dst.dk

Hent som PDF

Indkomststatistik

Formålet med statistikken er at belyse befolkningens indkomstniveau, indkomstens sammensætning samt at måle indkomstulighed. Statistikken anvendes meget i socialforskning og kan også bidrage til beslutningsgrundlag, når der skal træffes politiske beslutninger, som påvirker befolkningens privatøkonomi. Danmarks Statistik har udgivet statistik om indkomster siden 1905 og har sammenhængende serier tilbage til 1980'erne.

Indhold

Indkomststatistikken er en opgørelse af årsindkomsterne for alle i befolkningen. Statistikken er delt i tre overordnede former: Personindkomster, familieindkomster og indkomstfordeling. Indkomsten inddeles detaljeret efter typen af indkomst og herudover opgøres den samlede disponible indkomst og indkomst før skat. I statistikken opdeles befolkningen blandt andet efter alder, socioøkonomisk gruppe, køn, indkomstintervaller, geografi og familietype.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles årligt. Hovedkilden til data om indkomster er SKATS slutligningsregister og e-indkomstregistret. Disse suppleres med oplysninger om udbetalinger af overførsler fra kommuner, a-kasser og Udbetaling Danmark.

Er der uoverensstemmelse mellem de samlede udbetalte beløb mellem forskellige kilder, så bruges SKATS slutligningsregistre som rettesnor.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

De primære brugere af data er kommuner, ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner samt pressen. Der afholdes et brugerudvalgsmøde i Danmarks Statistik én gang om året. Derudover tales løbende med brugere, der ringer ind med spørgsmål eller kommenterer på vores publikationer via sociale medier. Herigennem hører vi løbende om ønskerne til statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Kvaliteten vurderes overordnet at være meget høj for alle de indkomsttyper, som er dækket af statistikken. Hovedkilden til data er SKAT, hvor de fleste oplysninger er blevet grundigt valideret. Elementer som lotterigevinster og sorte indkomster er ikke dækket af statistikken.

Det udtræk, som denne statistik bygger på, trækkes i november efter årets afslutning. Det betyder, at ændringer i skatteopgørelser efter denne dato ikke indgår i statistikken, da den ikke revideres løbende. Dette påvirker primært de selvstændige, hvor en mindre del af gruppen ikke er færdiglignede på udtrækstidspunktet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Hovedparten af indkomststatistikken udgives normalt i september, 9 måneder efter referenceperiodens afslutning, sammen med NYT fra Danmarks Statistik. Udgivelsen af statistikken for 2019 er grundet COVID-19 ekstraordinært rykket til november.

Socioøkonomisk status, disponibel indkomst, lejeværdi og indkomstfordelingsmålene udgives i november.

Statistikken er altid offentliggjort til tiden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er god sammenlignelighed over tid, hvis man benytter sammenhængende tidsserier. Statistikken blev senest revideret i 2013. Revisionen er ført tilbage til 1987.

Eurostat og OECD er de anbefalede kilder til internationale sammenligninger. Man bør generelt være påpasselig med ikke at overfortolke små indkomstforskelle på tværs af lande, da der ofte er forskelle i definitionen af indkomsterne og de anvendte datakilder.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I 2017 har vi nedlagt den årlige indkomstpublikation. Formidling vil i stedet finde sted via vores emneside om indkomster. På vores nyhedsside kan man finde analyser og artikler. Herudover har vi et årligt nyhedsbrev samt tabeller i Statistikbanken.

Yderligere udgives fast tabeller om indkomster i publikationen - Statistisk Tiårsoversigt

Læs mere om tilgængelighed