Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Generel firmastatistik opgør årligt reelt aktive firmaer i Danmark. Den dækker økonomiske og beskæftigelsesmæssige oplysninger om alle sektorer og brancher. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Generel firmastatistik dækker reelt aktive firmaer i alle brancher med oplysninger om antal firmaer og deres omsætning og beskæftigelse. Disse variable er hovedberettigelsen for statistikken, der hermed giver det samlede overblik over virksomhedspopulationen. Derudover indeholdt statistikken, indtil referenceåret 2013 en række regnskabsoplysninger, som fx løn, balancesum og anlægsaktiver. Fra 2014 er variablene fuldstændigt sammenfaldende med Regnskabsstatistikken for private byerhverv.

Fra 2022 er reelt aktive firmaer og dermed økonomisk aktive afgrænset til, at statistikkerne kun skal indeholde firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst ½ årsværk samt omsætning, varekøb, import, eksport, værditilvækst og balancesum af en vis størrelse. Hvis firmaerne ejer firmaer eller er fællesafregnende med hensyn til moms eller ansatte med firmaer, som er reelt aktive, vil firmaerne også betragtes som reelt aktive.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken offentliggøres nationalt på forskellige danske branchegrupperinger, jf. Dansk branchekodenomenklatur. Herudover offentliggøres statistikken på firmastørrelse, regioner og ejerformer.

Sektordækning

Statistikken dækker alle sektorer.

Begreber og definitioner

Firma: Virksomhedens økonomiske enhed. Den økonomiske enhed er defineret ved at være den mindst mulige kombination af juridiske enheder, som er økonomisk autonom. En økonomisk enhed har som udgangspunkt én eller i få tilfælde flere juridiske enheder tilknyttet. Der findes et mindre antal økonomiske enheder i landbrugssektoren, som ikke har juridiske enheder tilknyttet. En aktiv økonomisk enhed har mindst ét arbejdssted tilknyttet.

Reelt aktive firmaer: I det Centrale VirksomhedsRegister, der danner grundlag for det ErhvervsStatistiske Register, registreres alle firmaer, der er registreringspligtige i henhold til skatte- og afgiftslovene eller i henhold til selskabslovgivningen, uanset aktivitetsniveauet. Det betyder, at selv den mindste aktivitet resulterer i en registrering af et firma.

Det, der ønskes belyst, er den reelle erhvervsmæssige aktivitet. Med udgangspunkt i EU's anbefalinger medtager Danmarks Statistik ikke de mindste firmaer, men kun dem, der var reelt aktive hele året eller en del af året.

EU anbefaler, at man kun medtager firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk.

Virksomhedsalder: Virksomhedens alder i referenceåret beregnes ud fra hvornår virksomheden senest optræder som ny i erhvervsdemografien.

Enheder

Generel firmastatistik opgøres på firmaniveau (økonomiske enheder)

Population

Populationen er alle reelt aktive firmaer i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2000-2022

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal, mio. kr.

Referencetid

01-01-2022 - 31-12-2022

Hyppighed

Statistikken opgøres årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles i henhold til lov om Danmarks Statistik §6.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre og andre statistikker. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.