Gå til sidens indhold

Regnskaber for naturressourcer

Hvor meget natur har vi i Danmark, og hvor stort et areal bruges til landbrug? Hvor meget naturgas er der i Nordsøen, og hvordan udvikler de danske skove og fiskebestande sig? Ressourceregnskaberne for olie, naturgas, fisk og skov viser, hvor meget af de forskellige naturressourcer, der er i Danmark, mens arealregnskabet viser, hvad de danske arealer er dækket af og bliver brugt til. 

Seneste nyhed om Regnskaber for naturressourcer

Udvalgt statistik om Regnskaber for naturressourcer

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Regnskaber for naturressourcer på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Arealdække i Danmark

Her kan du se, hvordan forskellige typer arealer fordeler sig på tværs af Danmark. Du kan også se, hvordan fordelingen af arealtyper har ændret sig over tid. Danmarks samlede areal er ca. 43.000 kvadratkilometer (km2).
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.1.2023
Kilder

Opgørelsen af arealdækket er baseret på en række kilder i form af kort, der belyser forskellige arealdækker. Kortene er alle produceret uden for Danmarks Statistik, og bruges til en række administrative formål. Det drejer sig om:

 • GeoDanmark - et landsdækkende topografisk kort, der fremstilles og vedligeholdes af kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) i fællesskab. På GeoDanmarks hjemmeside er specifikationen af alle de kortlagte typer tilgængelig.
 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen.
 • Markkort og markblokkort fra Landbrugsstyrelsen.
 • Forvaltningskort for statsskovene og Forsvarets skove
 • Kortlægning af Natura2000-områder og paragraf 3-beskyttet natur

Opgørelsen af arealanvendelsen bygger også på en stribe kilder. Det drejer sig om:

 • Matrikelkortet fra Geodatastyrelsen, inkl. noter heri om anvendelse (kirkegårde, jernbaner) og oplysning om vejareal
 • BBR, Bygnings- og boligregistret (oplysninger om boligkvm og samlet kvm, anvendelse af bygninger)
 • ESR, ErhvervsStatistiskRegister (oplysninger om arbejdssteder med branchekode, kun arbejdssteder med aktivitet over statistisk bagatelgrænse er medtaget), samt GLR (register over landbrug)
 • PSD, oplysninger om beboere i boliger
 • Kommuneplaner fra PlanDK (anvendelse til sommerhusområde, rekreative faciliteter, tekniske anlæg mm.)
 • SVUR, Skat's register over vurderingsoplysninger (benyttelse for ejendomme)

Til beregningerne af areal pr. indbygger er anvendt indbyggertal pr. 1. januar i referenceåret, hentet fra Statistikbankens tabel FOLK1A

Kilde til statistikken om ARE207 i statistikbanken er matrikelregisteret. Ansvarlig myndighed er Geodatastyrelsen

Naturgasreserver i Nordsøen

Her kan du se udviklingen i, hvor meget naturgas der indgår i de danske reserver i Nordsøen. Størrelsen af beholdningen ændrer sig over tid grundet nye fund eller som følge af indvinding af naturgas. Reserverne omfatter de kendte mængder af naturgas, som kan indvindes under de givne økonomiske forhold og med kendt teknologi.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.12.2023
Opdateres næste gang
9.12.2024
Kilder

Naturressourceopgørelsen for olie og naturgas er opstillet på baggrund af oplysninger fra Energistyrelsen samt oplysninger fra statistikken Energiregnskab for Danmark samt oplysninger fra nationalregnskabet.

HAR DU SET?
Grønt nationalregnskab
Læs mere om det grønne nationalregnskab, der viser og analyserer sammenhænge mellem miljø og økonomi.

Fritlevende fisk

Her kan du se Danmarks andel af fiskebestanden i de farvande, hvor vi har fiskerettigheder. Andelen er baseret på kvoterettigheder. Du kan også se, hvordan bestanden fordeler sig på de kommercielt vigtige fiskearter. Bestanden af fisk ændrer sig fra år til år som følge af naturlig vækst eller tab og fangst. Industrifisk er en betegnelse for en række arter, som fx bruges til fremstilling af fiskemel og dyrefoder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.1.2024
Opdateres næste gang
20.12.2024
Kilder

Oplysninger om danske fiskeres kvoter og fangster indsamles og registreres af Fiskeristyrelsen. De indsamlede data rapporteres årligt i publikationen ”Fiskeristatistik 20xx” eller online i Dynamiske tabeller. Oplysninger om fiskebestande udarbejdes årligt af International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Oplysningerne publiceres som ”Advice on fishing opportunities, catch, and effort” på artsniveau og på farvand. Rapporterne findes her. Oplysninger om dam- og havbrug på anlægsniveau indsamles af Fiskeristyrelsen. Der modtages årligt et datasæt med de specificerede oplysninger.

Vedmasse i danske skove

Her kan du se beholdningen af vedmasse i danske skove over tid, fordelt på løv- og nåletræer. Vedmassen er volumen af de levende træer i skoven uden små grene, kviste og blade. Ændringer i vedmassebeholdningen fra år til år skyldes naturlig tilvækst og død samt hugst (fældning).
Mere om figuren
Seneste opdatering
30.8.2023
Opdateres næste gang
24.6.2024
Kilder

Regnskabet bygger på en række kilder:

 • Den danske skovstatistik som laves af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og udgives årligt i rapporten Skovstatistik (tidligere Skove og Plantager).
 • Den danske rapportering vedr. arealdække under Kyoto (LULUCF). Denne er tilgængelig hos UNFCCC.
 • Hugststatistikken som produceres i Danmarks Statistik. Denne er dokumenteret her.
 • Priser på forskellige typer træ og tømmer som indhentes fra Dansk Skovforening.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Arealregnskab

Statistikken belyser Danmarks areal, arealdække og arealanvendelse. Arealdækket opgør hvor meget af Danmark som er dækket af veje, bygninger, afgrøder, skov, naturtyper, søer mv. Arealanvendelsen opgør hvor meget areal der bruges til forskellige formål, herunder boliger, industri, handel, rekreative formål mv. Arealregnskabet er en del af Grønt nationalregnskab.

Olie og naturgas i Nordsøen

Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen. Opgørelsen er både i fysiske og monetære enheder. Statistikken er sammenlignelig fra 1990 og frem.

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr

Ressourceregnskab for fisk og skaldyr opgør udviklingen i den danske bestand af fritlevende fisk og skaldyr samt bestand af fisk og skaldyr i dam- og havbrug. Regnskaberne belyser udvikling i bestande, tilgang til bestande, fangst/høst af fisk og skaldyr til konsum og levende eksport samt reduktion i bestande.

Ressourceregnskab for skov

Ressourceregnskabet for skov opgør den danske skovressource i form af vedmasse og skovarealer. Regnskabet blev udgivet første gang i 2017 som en del af det grønne nationalregnskab. I forbindelse med offentliggørelsen i 2021 er regnskabet forlænget bagud i tid, så alle tidsserierne starter i 1990.

Brug for flere tal om Regnskaber for naturressourcer?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om arealanvendelsen i forskellige brancher, samt estimater for den monetære værdi af skov, fisk, skaldyr, olie og naturgas for dansk økonomi.

Kontaktperson for denne statistik

Michael Zörner
Telefon: 39 17 34 87