Gå til sidens indhold

Vand og spildevand

Hvor meget vand indvinder og bruger vi i Danmark? Hvilke brancher bruger mest vand, og hvor meget spildevand udleder husholdningerne? På denne side finder du tal om vandindvinding, vandforbrug og spildevandsudledning.

Udvalgt statistik om Vand og spildevand

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Vand og spildevand på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Indvinding af vand

Her kan du se, hvordan den samlede indvinding af grundvand og overfladevand (søer og vandløb) har udviklet sig over tid.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

Indvinding af vand i kommuner

Her kan du se, hvor meget vand vandværkerne indvinder i de danske kommuner. Indvindingen er generelt størst i de store bykommuner uden for Hovedstaden og mindst i Hovedstadskommunerne. Markér en kommune for at se det indvundne vand i mio. m³.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

Vandforbrug

Her kan du se, hvordan vandforbruget fordeler sig efter husholdningerne og forskellige brancher i erhvervslivet. Det købte vand kommer fra vandværkerne. Landbruget bruger meget grundvand, mens fiskeriet (dvs. dambrugene) bruger meget overfladevand. Begge disse erhverv indvinder i overvejende grad deres eget vand.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

HAR DU SET?
De globale Verdensmål
Vand er fokus for FNs verdensmål nr. 6 om rent vand og sanitet. Se de danske indikatorer for mål 6.
HAR DU SET?
Grønt nationalregnskab
Læs mere om det grønne nationalregnskab, der viser og analyserer sammenhænge mellem miljø og økonomi.

Spildevandsudledning

Her kan du se, hvordan spildevandsmængden har udviklet sig over tid, og hvorvidt spildevandet er blevet udledt til et fælles rensningsanlæg via spildevandssystemet, eller om det efter egen lokal rensning er blevet udledt til en recipient (dvs. en sø, et vandløb eller havområde).
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

Spildevandsudledning i de danske kommuner

Her kan du se, hvor meget spildevand der udledes fra de almene renseanlæg i de danske kommuner. Udledningen er størst i de store bykommuner, hvor der bor flest mennesker. Markér en kommune for at se det udledte spildevand i 1.000 m³.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.11.2023
Opdateres næste gang
26.11.2024
Kilder

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra Jupiterdatabasen administreret af GEUS til brug ved udarbejdelse af statistik for indvinding af vand og databasen downloades til brug for branchefordeling af indvindingen af vand.

Der modtages årligt et specificeret datasæt fra PULS administreret af Miljøstyrelsen til brug ved udarbejdelse af spildevandsstatistik. Udtrækket vedrørende egenudledning fra industri bruges ligeledes til branchefordeling af spildevandudledningen.

Der indhentes årligt informationer om priser på vandforsyning og spildevandsbehandling fra DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Udvalgte virksomheders grønne regnskaber indgår i verificering af data eller til afklaring af tvivlsspørgsmål samt til estimering af specifikke vandforbrugsfaktorer.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Miljømultiplikatortabeller

Miljømultiplikatorer er beregninger ment som en service for brugere, der interesserer sig for sammenhængen mellem økonomi og miljø. Multiplikatorerne knytter økonomiske statistikker sammen med miljøstatistikker på et detaljeret niveau og giver et billede af hvilke effekter ændringer i den økonomiske efterspørgsl kan have på udvalgte miljøvariabler. Miljømultiplikatorer er samlede mål for den totale miljømæssige effekt i alle brancher i økonomien af specifikke ændringer i den endelige efterspørgsel. De totale effekter kan måles i fx affaldsmængder, vandforbrug, CO2 emissioner eller andet.

Vand og spildevand

Statistikkerne om vand og spildevand opgør indvinding og forbrug af vand, samt udledning af spildevand fordelt på kommuner.

Vandregnskabet belyser indvindingen af vand, anvendelsen i nationalregnskabets brancher og husholdninger samt belyser udledningen af spildevand via renseanlæg til miljøet. Vandregnskabet bygger på vand- og spildevandsstatistik, samt på mikrodata fra bl.a. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Jupiter database og Miljøstyrelsens punktkilderapporter.

Det økonomiske vandregnskab belyser vandforsyningens og spildevandsbranchens indtjening fordelt på nationalregnskabets brancher og husholdninger. Regnskabet bygger på prisoplysninger fra vand- og spildevandsselskaber, der er medlemmer af DANVA, generelle virksomhedsoplysninger, befolkningstal og husstandssammensætning samt det fysiske vandregnskab.

Brug for flere tal om Vand og spildevand?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om branchernes vandforbrug og spildevandsudledninger og om udgifterne til vand og spildevand.

Kontaktperson for denne statistik

Michael Berg Rasmussen
Telefon: 39 17 37 68