Gå til sidens indhold

Grønt nationalregnskab

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er ikke ét regnskab eller ét tal, men en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab belyser det grønne nationalregnskab strømme mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med deres energiforbrug og emissioner af drivhusgasser . Også strømme af vand og spildevand , samt materialer og affald er omfattet af delregnskaber.

Regnskaberne for naturressourcer  (olie og naturgas, arealer, fisk og skov) supplerer nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Endelig fremhæver det grønne nationalregnskab de dele af det traditionelle nationalregnskab, der er tæt knyttet til miljø- og naturressourcer – også kaldet den grønne økonomi. Grønne afgifter, grønne varer og tjenester, udgifter til miljøbeskyttelse m.m. er en del af nationalregnskabet, men kan ikke ses særskilt der. Det grønne nationalregnskab identificerer og fremhæver disse dele af nationalregnskabet. På den måde kan man belyse områder som grøn vækst og samfundets indsats for at beskytte og bevare miljø og naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er baseret på retningslinjer udarbejdet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD, FAO og EU for at skabe grundlag for internationalt sammenlignelige opgørelser af sammenhængene mellem økonomi og miljø. Den internationale statistiske standard hedder SEEA CF. Det står for System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework.

Grønt Nationalregnskab hed tidligere ”Miljøøkonomisk regnskab for Danmark”. Det nye navn blev indført i forbindelse med, at det miljøøkonomiske regnskab blev udvidet med en række nye moduler i 2015-17.


Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Se video: Det grønne nationalregnskab

Analyser

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

16. december 2021

Dansk forbrug sætter i høj grad sit klimaaftryk i udlandet

Klimaaftrykket af det danske forbrug er større ude i verden end i Danmark. Det skyldes, at det danske forbrug indeholder en stor del importerede produkter, som giver anledning til emissioner af drivhusgasser, når de produceres ude i verden.

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

28. september 2021

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

Plastik er genstand for stor opmærksomhed, og målsætninger for plastikforbrug og genanvendelse optræder i både danske og europæiske ressourcestrategier. Denne analyse stiller skarpt på plastik i Danmark og sætter tal på, hvordan plastikken bevæger sig rundt i økonomien gennem import, eksport, produktion og forbrug, herunder det skønnede omfang af genanvendelse. Analysen tager udgangspunkt i den seneste version af Danmarks Statistiks detaljerede materialestrømsregnskab.

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

7. januar 2021

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

I bestræbelserne på at bidrage til indsatsen imod klimaforandringerne har Danmark sat sig som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Afgifter er flere gange blevet fremhævet som et vigtigt redskab i opnåelsen af dette mål.

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

9. december 2020

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

Danmark har indvundet olie og naturgas i Nordsøen siden 1972, hvilket har haft stor betydning for Danmarks BNP og statslige indtægter. Fluktuerende oliepriser og aftagende ind-vinding bidrager dog til usikkerhed omkring oliens og naturgassens fremtid som indtægtskilde og energiressource for landet.

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

29. juli 2020

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

Publikationer

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Bag tallene

Danmarks forbrug af biomasse til energi holder historisk højt niveau

23. august 2023

Danmarks forbrug af biomasse til energi holder historisk højt niveau

I 2022 fortsatte Danmark med at producere energi fra biomasse på et historisk højt niveau. 30 pct. af biomassen til energi blev importeret fra udlandet.

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

2. maj 2022

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

Med kun en enkelt undtagelse ligger alle kommuner med størst kapacitet til at danne energi fra vindmøller på land i Jylland. Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det Region Midtjylland, der ligger højest.

Danmarks forbrug af naturgas er på laveste niveau siden 1990

14. marts 2022

Danmarks forbrug af naturgas er på laveste niveau siden 1990

Over de seneste 30 år har Danmark årligt brugt mellem 81 og 205 petajoule naturgas. Forbruget er ikke begrænset til en særlig branche, og husholdningerne stod i 2020 for en fjerdedel af forbruget. Det er ikke muligt at opgøre Danmarks import af naturgas fra Rusland, men i 2020 kom 41 procent af EU’s samlede import af naturgas fra Rusland.

Otte fakta om Danmark og Tyskland

24. september 2021

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

22. december 2020

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

Med kun en enkelt udtagelse lå alle kommuner med størst kapacitet til at danne energi fra vindmøller på land i Jylland. Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det Region Midtjylland, der ligger højest.

Kontakt

Ingeborg Vind
Telefon: 39 17 33 29

Højfrekvente data om danskernes elforbrug

Med de nye 'smart meters' kan man få data på danskernes elforbrug time for time.

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"