Gå til sidens indhold

Materiale- og affaldsregnskaber

Hvor meget affald producerer vi i Danmark, og hvad formår vi at sortere til genanvendelse? Hvor meget materiale forbruger vi? Affaldsregnskabet viser, hvor forskellige typer af affald kommer fra, og hvordan de bortskaffes. Materialestrømsregnskaberne viser den danske ressourceudvinding samt import og eksport af varer fordelt på materialetyper. 

Udvalgt statistik om Materiale- og affaldsregnskaber

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Materiale- og affaldsregnskaber på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Affaldsproduktion i Danmark

Her kan du se udviklingen i hvor meget affald, der bliver produceret i husholdninger og virksomheder. Du kan også se, om affaldet er indsamlet til genanvendelse, forbrænding eller deponering. Affaldsmængderne er ekskl. jord.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.1.2023
Opdateres næste gang
8.11.2023
Kilder

Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).

Affald fra husholdningerne

Her kan du se udviklingen i husholdningsaffald, der bliver indsamlet til genanvendelse og forbrænding. En lille del af affaldet bliver indsamlet til deponering, hvilket ikke fremgår af figuren.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.1.2023
Opdateres næste gang
8.11.2023
Kilder

Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).

Affaldsfordeling i husholdningerne

Her kan du se fordelingen af affaldstyper fra husholdningerne. Dagrenovation og forbrændingsegnet affald indeholder typisk også affald, som kunne have været sorteret.
Mere om figuren
Seneste opdatering
18.1.2023
Opdateres næste gang
8.11.2023
Kilder

Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS).

HAR DU SET?
De globale Verdensmål
Vidste du, at indikatorer om affald og materialestrømme indgår i FNs Verdensmål nr. 12 om ansvarlig forbrug?
HAR DU SET?
Grønt nationalregnskab
Læs mere om det grønne nationalregnskab, der viser og analyserer sammenhænge mellem miljø og økonomi.

Materialeanvendelse pr. indbygger

Her kan du se udviklingen i materialeanvendelse pr. indbygger. Materialeanvendelsen er vægten af alle de materialer, vi forbruger. Den kaldes også DMC (Domestic material consumption) og er import og indvinding fratrukket eksport af materialer.
Mere om figuren
Seneste opdatering
14.7.2023
Kilder

Opgørelsen af materialestrømme er baseret på oplysninger om vægten af importerede og eksporterede varer fra udenrigshandelsstatistikken, samt oplysninger fra energiregnskabet. Herudover anvendes oplysninger fra Landbrugsstatistikken og statistik om indvinding af olie og naturgas, samt andre råstoffer (grus, sten, mv.). Oplysninger om vægten af landede fisk er fra indhentet fra Fiskeridirektoratet.

Råstofækvivalenterne er baseret på oplysninger fra materialestrømsregnskabet, nationalregnskabet, udenrigshandelsstatistikken, energiregnskabet og Eurostats RME model.

Materialeanvendelse i Danmark

Her kan du se udviklingen i materialeanvendelsen fordelt på materialetyper. Materialeanvendelsen er vægten af alle de materialer, vi forbruger, og udregnes som import og indvinding fratrukket eksport af materialer. Materialetypen ’biomasse’ dækker bl.a. over korn, græs og træ og ’ikke metalliske mineraler’ over bl.a. sand og grus.

 
Mere om figuren
Seneste opdatering
20.3.2023
Opdateres næste gang
12.12.2024
Kilder

Opgørelsen af materialestrømme er baseret på oplysninger om vægten af importerede og eksporterede varer fra udenrigshandelsstatistikken, samt oplysninger fra energiregnskabet. Herudover anvendes oplysninger fra Landbrugsstatistikken og statistik om indvinding af olie og naturgas, samt andre råstoffer (grus, sten, mv.). Oplysninger om vægten af landede fisk er fra indhentet fra Fiskeridirektoratet.

Råstofækvivalenterne er baseret på oplysninger fra materialestrømsregnskabet, nationalregnskabet, udenrigshandelsstatistikken, energiregnskabet og Eurostats RME model.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Affaldsregnskab

Affaldsregnskabet opgør hvor meget affald der skabes i forskellige dele af økonomien, hvilke typer affald det er og hvordan det behandles. Affaldsregnskabet indeholder også statistik for import og eksport af affald. Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsen og er offentliggjort første gang i 2015.

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Formålet med det detaljerede materialestrømsregnskab er at belyse arten og mængden af alle materialer (naturressourcer, varer, restprodukter) knyttet til brancher, privat og offentligt forbrug, import og eksport mv. Regnskabet kan anvendes til at belyse det fysiske omfang af ressourceforbrug, produktion af varer og restprodukter, udenrigshandel mv. og det bidrager dermed med information, der er anvendelig ved analyse af cirkulær økonomi mv. Regnskabet er tilgængeligt for året 2018.

Materialestrømsregnskab

Formålet med Materialestrømsregnskabet er at beskrive typen og vægten af de materialer, der forbruges i den danske økonomi. Råstofækvivalenterne beskriver den totale mængde råstoffer, der globalt set er medgået for at kunne producere varerne opgivet i Materialestrømsregnskabet. I Materialestrømsregnskabet er der offentliggjort data fra 1993, hvor Råstofækvivalenterne har offentliggjort data fra 2008.

Miljømultiplikatortabeller

Miljømultiplikatorer er beregninger ment som en service for brugere, der interesserer sig for sammenhængen mellem økonomi og miljø. Multiplikatorerne knytter økonomiske statistikker sammen med miljøstatistikker på et detaljeret niveau og giver et billede af hvilke effekter ændringer i den økonomiske efterspørgsl kan have på udvalgte miljøvariabler. Miljømultiplikatorer er samlede mål for den totale miljømæssige effekt i alle brancher i økonomien af specifikke ændringer i den endelige efterspørgsel. De totale effekter kan måles i fx affaldsmængder, vandforbrug, CO2 emissioner eller andet.

Brug for flere tal om Materiale- og affaldsregnskaber?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, f. eks. om bygge- og anlægsaffald og jord, import og eksport af affald, samt detaljerede materialestrømme.

 

Materialestrømme og cirkulær økonomi

Danmarks Statistik har udarbejdet et emballageregnskab for Danmark, herunder strømme af emballage og emballageaffald. Projektet er medfinansieret af Eurostat.

Accounts for Danish Packaging Flows (pdf) (kun på engelsk)

Danmarks Statistiks materialestrømsregnskab for plastik beskriver strømme af plastikprodukter og plastaffald i Danmark. Projektet er medfinansieret af Eurostat.

Accounts and Indicators for Danish Plastic Flows (pdf) (kun på engelsk)