Gå til sidens indhold

Affaldsregnskab

Affaldsregnskabet opgør hvor meget affald der skabes i forskellige dele af økonomien, hvilke typer affald det er og hvordan det behandles. Affaldsregnskabet indeholder også statistik for import og eksport af affald. Affaldsregnskabet bygger på data fra Miljøstyrelsen og er offentliggjort første gang i 2015. Husholdningsaffald fordelt på kommune, behandlingsform og affaldsfraktion er opgjort i forbindelse med projektet Land-By.

Indhold

Affaldsregnskabet opgør affaldsmængderne fordelt på de 117 brancher, som anvendes i såvel øvrige dele af det grønne nationalregnskab som i det ordinære nationalregnskab. Inden for brancherne fordeles affaldet på typer af affald og behandlingsformer. Eksport og import af affald opgøres fordelt på fraktioner og behandlingsformer. Opgørelsen er årlig og formidles primært i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken. Statistikken indgår som et modul i det grønne nationalregnskab for Danmark.

Husholdningsaffald fordelt på kommune, behandlingsform og affaldsfraktion er opgjort i 2023 i forbindelse med projektet Land-By.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Det datasæt der modtages fra Miljøstyrelsen er allerede fejlsøgt svarende til offentliggørelsen i Miljøstyrelsens årlige affaldsstatistikrapport. Danmarks Statistiks behandling af data er derfor primært den detaljerede og komplette fordeling af alt affaldet på det grønne nationalregnskabs 117 brancher.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Affaldsregnskabet er relevant for myndigheder, forskere, organisationer, virksomheder, undervisningssektoren og privatpersoner - med interesse for affald, ressourcer, samspil mellem miljø og økonomi, cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling. Internationalt i FN og andre organisationer er der stort fokus på grønne nationalregnskaber. Affaldsregnskabet er opstillet i henhold til FN's statistiske standard SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) 2012.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelserne af de samlede affaldsmængder og på behandlingsformer vurderes at have god kvalitet. Affaldets fordeling på fraktioner vurderes også at være af god kvalitet på overordnet niveau, men jo mere detaljeret niveau man kigger på, jo større usikkerhed vil der være, stammende fra indberetningerne (målefejl).

Den detaljerede branchefordelingen er behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden stammer dels fra usikkerhed i kilden (ADS), og dels fra fordelingen af affald til de særlige underbrancher som anvendes i det grønne nationalregnskab.

For kommunefordelte affaldsmængder er opgørelsen på kommuner er mere usikre, end totalerne for kommunegrupperne. Usikkerheden stammer fra datakilden (ADS) og kan knyttes til fx indberetning af affald fra en kommune, som afleveres i en anden kommune, genbrugspladser som betjenes af borgere i flere kommuner mv.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Udgivelsen af affaldsregnskabet er sket til tiden, 23 måneder efter referenceperiodens udløb. Den lange udgivelsestid hænger sammen med, at det er en statistik, som er afhængig af data fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Affaldsregnskabet er opgjort med samme kilder og metoder for hele den dækkede periode. FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber (grønne nationalregnskaber), SEEA 2012, er fulgt og det er derfor muligt at sammenligne med andre landes affaldsregnskaber, når de også er lavet efter denne standard.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Affaldsregnskab. Derudover indgår statistikken i publikationen Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed