Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Affaldsregnskab

Affaldsregnskabet opgør affaldsmængderne fordelt på de 117 brancher, som anvendes i såvel øvrige dele af det grønne nationalregnskab som i det ordinære nationalregnskab. Inden for brancherne fordeles affaldet på typer af affald og behandlingsformer. Eksport og import af affald opgøres fordelt på fraktioner og behandlingsformer. Opgørelsen er årlig og formidles primært i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken. Statistikken indgår som et modul i det grønne nationalregnskab for Danmark.

Indholdsbeskrivelse

Affaldsregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab. Det opgør affaldsmængderne fordelt på de 117 brancher, som anvendes i såvel øvrige dele af det grønne nationalregnskab som i det ordinære nationalregnskab. Inden for brancherne fordeles affaldet på 32 fraktioner (typer af affald) og på behandlingsformer, hvor genanvendelse og forbrænding er de vigtigste. Opgørelsen er årlig og formidles primært i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Grupperinger og klassifikationer

Brancheklassifikationen er nationalregnskabets 117-gruppering. Den bygger på Dansk Branchekode 2007, men afviger på enkelte punkter.

Affaldsfraktionerne er baseret på Miljøstyrelsens E/H-koder. Det skal bemærkes at gruppen 'jord' indeholder jord fra gravearbejde i bygge- og anlægsbranchen. Jord som stammer fra vask af roer ('roejord') er ikke klassificeret her, men findes i gruppen 'andet affald', pga. dets særlige karakter. Roejord har før 2012 skullet deponeres (pga. risiko for spredning af roesygdom), men kan siden da genanvendes på udvalgte marker.

Grunddata er også klassificeret efter EAK, koderne i det Europæiske AffaldsKatalog. Affaldsregnskabet publiceres dog ikke efter denne klassifikation.

Sektordækning

Alle sektorer, inkl. husholdningerne, er dækket.

Begreber og definitioner

Affald: Affald er ethvert stof eller genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med. Materialer eller genstande som videreanvendes eller genbruges (fx flasker der skylles og genfyldes) er ikke affald. Affald der genanvendes samme sted, som det er produceret, er ikke omfattet af statistikken, da det ikke skal indberettes. Husdyrgødning er ikke affald.

Fraktion: Fraktion (eller affaldsfraktion) er en underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse. Fraktionerne er baseret på de såkaldte E/H-koder.

Dagrenovation: Affald som hovedsagelig består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer der typisk frembringes af husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner, snavset papir og plast mv. og som ikke er omfattet af andre ordninger.

Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at det giver anledning til forurening i uacceptabelt omfang. Affald som iflg. lovgivning enten skal deponeres, skal indsamles eller som det er forbudt at brænde er ikke omfattet.

Organisk affald: Affaldsfraktionen organisak affald indeholder særskilt indsamlet organisk affald. Ved fortolkning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på at usorteret organisk affald også findes i andre fraktioner, specielt dagrenovation.

Glas: Affaldsfraktionen glas indeholder særskilt indsamlet affald af glas. Ved fortolkning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på at usorteret affald af glas også kan findes i andre fraktioner, specielt dagrenovation.

Plast: Affaldsfraktionen plastik indeholder særskilt indsamlet affald af plast. Ved fortolkning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på at usorteret affald af plast også findes i andre fraktioner, specielt dagrenovation.

Papir: Affaldsfraktionen papir indeholder særskilt indsamlet affald af papir. Ved fortolkning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på at usorteret og snavset affald af papir også findes i andre fraktioner, specielt dagrenovation.

Pap: Affaldsfraktionen pap indeholder særskilt indsamlet affald af pap. Ved fortolkning af tallene er det vigtigt at være opmærksom på at usorteret og snavset affald af pap også findes i andre fraktioner, specielt dagrenovation.

Farligt affald: Affald opgøres som farligt hvis det er indberettet i ADS som fraktionen (E/H-koden) 'farligt affald' eller hvis affaldstypen, jf. den indberettede EAK-kode, er klassificeret som farligt. Dette er samme afgrænsning som anvendes i Miljøstyrelsens affaldsstatistik.

Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet hverken til genanvendelse, anden materialenyttiggørelse eller forbrænding.

Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter eller materialer. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til brændselsmateriale eller til opfyldning.

Primært affald: Primært affald, eller primær affaldsproduktion, er affald der ikke stammer fra behandling af affald (sekundært affald). Sekundært affald kan fx være restprodukter fra forbrænding af affald.

Restprodukter fra forbrænding: Slagger og aske fra forbrænding. I opgørelserne af den danske affaldsproduktion omfatter denne affaldsfraktion restprodukter fra kul- og biomassefyrede kraftværker. Restprodukter fra forbrænding af affald er defineret som sekundært affald, og er derfor ikke med i opgørelserne af primært dansk produceret affald. I opgørelsen af affaldseksport og -import omfatter fraktionen også restprodukter fra forbrænding af affald.

Særlig behandling: Særskilt behandling af affald ved særlig behandlingsform, reserveret farligt affald - herunder klinisk risikoaffald.

Enheder

Enheden for brancheplaceringen af affaldet er arbejdsstedet.

Population

Alle husholdninger og alle arbejdssteder (produktionsenheder) i Danmark, der producerer primært affald. Til opgørelsen af import og eksport af affald er populationen alle arbejdssteder, der importerer eller eksporterer affald (uanset om det er primært eller sekundært affald).

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2011 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Affaldsmængderne opgøres i ton.

Referencetid

01-01-2019 - 31-12-2019

Hyppighed

Affaldsregnskabet udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data stammer fra anden offentlig myndighed (Miljøstyrelsen) og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel i Danmarks Statistik. Danmarks Statistiks hjemmel til at indhente data fra Miljøstyrelsen følger af Lov om Danmarks Statistik, §6.

Miljøstyrelsen indsamler affaldsdata iflg. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative data, indsamlet af Miljøstyrelsen. Der er derfor ingen ny eller øget indberetningsbyrde i forbindelse med Danmarks Statistiks produktion af affaldsregnskabet.

Øvrige oplysninger

Statistikken hører til emnesiden Materialer og affald.