Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Affaldsregnskab

Affaldsregnskabet er opgjort med samme kilder og metoder for hele den dækkede periode. FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber (grønne nationalregnskaber), SEEA 2012, er fulgt og det er derfor muligt at sammenligne med andre landes affaldsregnskaber, når de også er lavet efter denne standard.

International sammenlignelighed

Affaldsregnskabet bygger på og er konsistent med Miljøstyrelsens affaldsstatistik. Miljøstyrelsen indberetter til den europæiske affaldsstatistik (waste statistics) og affaldsmængderne er derfor sammenlignelige på tværs.

Affaldsregnskabet opstilles i henhold til SEEA 2012, FN's standard for miljøøkonomiske regnskaber, og er dermed sammenligneligt med andre landes affaldsregnskaber (waste accounts) der også bruger SEEA 2012.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig over tid, da den er opgjort efter samme metode og på basis af samme kilde. Kilden (ADS, AffaldsDataSystemet) er dog under udvikling (fuldt i brug siden 2011) og der er sket væsentlige forbedringer i løbet af perioden. De fleste forbedringer af datakvaliteten er sket for hele den dækkede periode, men der er også tilfælde hvor dette ikke er muligt og nogle bevægelser, fx mellem brancher, vil derfor skyldes kvalitetsforbedringer i de nyeste år, snarere end reelle ændringer.

Fra 2018 opgøres ’madaffald’ og ’organisk affald, andet’ separat. For årene 2011-2017 er disse affaldstyper opgjort samlet i fraktionen ’organisk affald, inkl. madaffald’. Derudover opgøres affaldsfraktionerne ’tekstiler’ og ’blandet emballage’ separat fra 2018. For årene 2011-2017 er disse affaldstyper opgjort som en del af fraktionen ’andet affald’. For de år, hvor den nye opdeling ikke er i brug, vises 0 for den pågældende fraktion.

Sammenhæng med anden statistik

Affaldsregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab og opstilles efter retningslinjer og klassifikationer der sikrer konsistens med nationalregnskabets tilsvarende brancher. Tallene er derfor velegnede til at sammenholde med tal fra øvrige dele af det grønne nationalregnskab (fx udslip til luft, energiforbrug) og tal fra nationalregnskabet (fx produktionsværdi, bruttoværditilvækst), fx så en branches økonomiske betydning sammenholdes med dens miljømæssige påvirkninger.

Energiregnskabet indeholder oplysninger om affald der anvendes til forbrænding. Affaldsmængderne der forbrændes er ikke helt de samme som dem affaldsregnskabet opgør. Det skyldes at affaldsregnskabet opgør affald 'indsamlet til forbrænding', mens energiregnskabet opgør den faktiske forbrændte mængde. Forskellene skyldes dels import af affald til forbrænding, dels at noget affald får en anden endelig behandling end angivet ved indberetning til ADS. Fx vil der fra affald indsamling til genanvendelse i nogle tilfælde være en rest, som senere sendes til forbrænding.

Intern konsistens

Fuld intern konsistens.